Plastprodukter för engångsbruk – motverkan av deras inverkan på miljön

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet gäller för vissa plastprodukter för engångsbruk, produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast* samt fiskeredskap som innehåller plast. Plastprodukter för engångsbruk är tillverkade helt eller delvis av plast och vanligtvis tänkta att användas en enda gång eller under en kort tid innan de slängs.

Marknadsbegränsningar

Minskad förbrukning

Krav rörande separat insamling och utformning av plastflaskor för engångsbruk

Obligatorisk märkning

Utökat producentansvar

Informationssystem och rapportering

I genomförandebeslut (EU) 2021/2267 fastställs formatet för rapportering av uppgifter om insamlat avfall efter förbrukning av tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror.

Medvetandehöjande åtgärder

Medlemsstaterna måste också vidta åtgärder för att

Kommissionens riktlinjer

VILKEN PERIOD GÄLLER REGLERNA FÖR?

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Oxo-nedbrytbar plast. Plastmaterial som innehåller tillsatser som genom oxidation gör att plastmaterialet fragmenteras till mikrofragment eller bryts ned kemiskt

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (EUT L 155, 12.6.2019, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/162 av den 4 februari 2022 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 vad gäller beräkning, verifiering och rapportering av den minskade förbrukningen av vissa plastprodukter för engångsbruk och de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna för att uppnå denna minskning (EUT L 26, 7.2.2022, s. 19).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2267 av den 17 december 2021 om fastställande av formatet för rapportering av uppgifter om insamlat avfall efter förbrukning av tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror (EUT L 455, 20.12.2021, s. 32).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1752 av den 1 oktober 2021 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 vad gäller beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om separat insamling av avfall i form av plastdryckesflaskor för engångsbruk (EUT L 349, 4.10.2021, s. 19).

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/958 av den 31 maj 2021 om fastställande av formatet för rapportering av uppgifter om fiskeredskap som innehåller plast som släppts ut på marknaden och om uttjänta fiskeredskap som samlats in i medlemsstaterna och av formatet för kvalitetskontrollrapporten i enlighet med artiklarna 13.1 d och 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 (EUT L 211, 15.6.2021, s. 51).

Fortlöpande ändringar av genomförandebeslut (EU) 2021/958 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151 av den 17 december 2020 om fastställande av harmoniserade specifikationer för märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (EUT L 428, 18.12.2020, s. 57).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 11.04.2022