Förbud av plastartiklar för engångsbruk

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2019/904 – om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Plastartiklar för engångsbruk är tillverkade helt eller delvis av plast och vanligtvis tänkta att användas en enda gång eller under en kort tid innan de slängs.

Marknadsbegränsningar (förbud)

Följande plastprodukter kommer att förbjudas enligt direktivet:

Minskad förbrukning

Krav rörande separat insamling och utformning av plastflaskor

Obligatorisk märkning

Om följande plastprodukter för engångsbruk släpps ut på marknaden ska de bära en synlig, lättläslig och outplånlig märkning på förpackningen eller på själva produkten:

Etiketterna ska ge konsumenterna information om

Utökat producentansvar

Direktivet omfamnar principen om att ”förorenaren betalar”. Producenterna kommer att behöva täcka kostnaderna för

Med undantag för insamlingskostnaderna gäller dessa krav också för våtservetter och ballonger.

EU-länderna måste även

Medvetandehöjande åtgärder

EU-länderna måste också vidta åtgärder för att

NÄR BÖRJAR DIREKTIVET GÄLLA?

Det måste bli lag i EU-länderna senast den 3 juli 2021. Reglerna om marknadsbegränsningar och produktmärkning börjar gälla den 3 juli 2021 och kraven rörande flaskornas utformning börjar gälla den 3 juli 2024. Åtgärderna som utökar producenternas ansvar börjar gälla den 31 december 2024.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (EUT L 155, 12.6.2019, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2008/98/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 16.09.2019