Förnybar energi

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Ett av målen för EU:s energipolitik är att främja förnybara energiformer. En ökad användning av energi från förnybara energikällor är en viktig komponent i det åtgärdspaket som krävs för att minska växthusgasutsläppen och uppfylla åtagandena inom ramen för Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar och EU:s klimat- och energipolitiska ram (2020–2030).

Detta omarbetade direktiv ingår tillsammans med det reviderade energieffektivitetsdirektivet och en ny förordning om styrning i paketet ren energi för alla i Europa, som har som mål att tillhandahålla nya omfattande regler för de tio kommande årens reglering på energiområdet.

Direktivet

Direktivet omfattar

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 24 december 2018 och ska den 30 juni 2021 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Energi från förnybara källor: energi från förnybara, icke-fossila energikällor, som vindenergi, solenergi (termisk solenergi och fotovoltaisk solenergi), aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, omgivningsenergi, tidvattensenergi, vågenergi och annan havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.
Indirekt ändring av markanvändning: ändringar av markanvändningen uppstår genom odling av mer grödor för etanol- eller biodieselproduktion för att bemöta den ökade globala efterfrågan på biodrivmedel. Detta kan medföra oavsiktliga konsekvenser, bland annat att mer koldioxid släpps ut.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av förnybar energi (omarbetning) (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 328, 21.12.2018, s. 210).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

Senast ändrat 31.01.2019