Energieffektivitet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

Direktiv (EU) 2018/2002 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktiv 2012/27/EU, tillsammans med sitt ändringsdirektiv, syftar till att anpassa EU:s energilagstiftning till målen för energieffektivitet och klimatmålen för 2030 och att bidra till Europeiska unionens strategi för att

VIKTIGA PUNKTER

Direktiv 2012/27/EU syftade till att öka energieffektiviteten med 20 % fram till 2020 jämfört med 1990 års nivåer och omfattade ett krav om att alla EU-länder skulle fastställa nationella energieffektivitetsmål för att uppnå detta mål. Det främjar energieffektivitet* i hela EU genom en gemensam åtgärdsram som omfattar hela energikedjan, från produktion till distribution och slutlig energianvändning.

Detta direktiv, i dess ändrade lydelse enligt direktiv (EU) 2018/2002, tillsammans med det ändrade direktivet om förnybar energi och en ny förordning om styrning ingår i paketet om ren energi för alla i EU.

De viktigaste ändringarna av 2012 års direktiv är följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktiv 2012/27/EU gäller sedan den 4 december 2012 och måste bli lag i EU-länderna senast den 5 juni 2014.

Direktiv (EU) 2018/2002 gäller sedan den 24 december 2018 och största delen av detta måste bli lag i EU-länderna senast den 25 juni 2020. För vissa ändrade regler är tidsfristen för införlivande emellertid den 25 oktober 2020. Det gäller

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Energieffektivitet: förhållandet mellan produktionen av prestanda, tjänster, varor eller energi och insatsen av energi.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2012/27/EU har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 328, 21.12.2018, s. 210).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – Ren energi för alla i EU (COM(2016) 860 final, 30.11.2016.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik (COM(2015) 80 final, 25.2.2015).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Genomförande av direktivet om energieffektivitet – vägledning från kommissionen (COM(2013) 762 final, 6.11.2013).

Senast ändrat 11.01.2019