Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2018/1672 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur EU

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen införs kontroller av kontanta medel* som förs in i eller ut ur EU. Dessa är utformade för att stödja de åtgärder som anges i direktiv (EU) 2015/849 mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

VIKTIGA PUNKTER

Varje person som reser in i eller ut ur EU med 10 000 euro eller däröver måste anmäla de kontanta medlen för det berörda landets myndigheter och tillhandahålla följande information, antingen skriftligen eller elektroniskt:

EU-ländernas myndigheter får

EU-ländernas myndigheter ska

EU-ländernas regeringar ska

Kommissionen

Upphävande

Genom förordning (EU) 2018/1672 upphävs och ersätts förordning (EG) nr 1889/2005 från och med den 2 juni 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen gäller från och med den 3 juni 2021, förutom reglerna om kommissionens arbete med tekniska åtgärder, som har gällt sedan den 2 december 2018.

BAKGRUND

Lagstiftningen ingår bland EU:s åtgärder för att ta itu med finansiering av terrorism, penningtvätt, skatteundandragande och andra brottsliga handlingar.

Den innebär en utvidgning av den tidigare juridiska definitionen av ”kontanta medel” från sedlar till att inbegripa checkar, resecheckar, förbetalda kort och guld.

VIKTIGA BEGREPP

Kontanta medel: sedlar och mynt, checkar, resecheckar, förbetalda kort, omyntat guld.
Bärare: en enskild person som reser in i eller ut ur EU och som medför kontanta medel på sin person, i sitt bagage eller i det transportmedel de använder.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 (EUT L 284, 12.11.2018, s. 6).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1673 av den 23 oktober 2018 om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L 284, 12.11.2018, s. 22).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Fortlöpande ändringar av direktiv (EU) 2015/849 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 13.02.2019