Pekingfördraget om audiovisuella framföranden

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2013/275/EU om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av Pekingfördraget om audiovisuella framföranden

Pekingfördraget om audiovisuella framföranden

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet godkänns undertecknandet av Wipo-Pekingfördraget om audiovisuella framföranden (Pekingfördraget) på Europeiska unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås officiellt.

Genom fördraget moderniseras skyddet av immateriella rättigheter för sångare, musiker, dansare och skådespelare som deltar i audiovisuella framföranden i film och tv, och det inkluderar också musikers framföranden på DVD eller andra audiovisuella plattformar.

Målet med fördraget är att uppnå positiva effekter för alla undertecknare, inbegripet utvecklingsländer och utvecklade länder, när det gäller ekonomisk utveckling, förbättrad status för utövande konstnärer på det audiovisuella området och kulturell mångfald.

VIKTIGA PUNKTER

Fördraget ger utövande konstnärer ekonomiska rättigheter avseende liveframföranden och inspelade framföranden, liksom vissa ideella rättigheter genom att uppdatera Romkonventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram och radioföretag (1961) för den digitala tidsåldern och komplettera Wipos fördrag om framföranden och fonogram (WPPT).

Inspelade framföranden

Fördraget ger utövande konstnärer fyra slags ekonomiska rättigheter för deras framföranden som upptas (spelas in) i audiovisuella format, såsom videoinspelningar:

Liveframföranden

Dessutom ger fördraget utövande konstnärer tre slags ekonomiska rättigheter för icke upptagna framföranden (liveframföranden):

Ideella rättigheter

Fördraget ger den utövande konstnären rätt att identifieras som den utövande konstnären, liksom rätt att invända mot alla förvrängningar, förvanskningar eller andra ändringar av det inspelade eller sända materialet som skulle kunna skada hans eller hennes anseende.

Överlåtelse av rättigheter

Parterna kan i sin lagstiftning ange att så snart en utövande konstnär samtycker till att ett framförande ska spelas in (audiovisuell upptagning) överförs de exklusiva rättigheterna till den som producerar inspelningen (såvida inte något annat anges i ett avtal mellan den utövande konstnären och producenten). Oberoende av detta kan nationell lagstiftning eller andra överenskommelser ge den utövande konstnären rätt att erhålla royalties eller rättvis betalning för all användning av framförandet inom ramen för fördraget.

Undantag, verkställande och åtgärder

Fördraget tillåter begränsningar och undantag under förutsättning att de följer Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. De fördragsslutande parterna kan lägga till nya undantag och begränsningar som lämpar sig för den digitala miljön om liknande villkor uppfylls. Fördraget gäller för befintligt och nyinspelat material, men parterna kan besluta att befintligt material från andra länder inte skyddas enligt fördraget, i vilket fall de berörda länderna har rätt att agera på samma sätt.

Fördragsparterna måste föreskriva rättsliga åtgärder mot kringgående av eventuell digital kryptering som används av utövande konstnärer för att skydda deras rättigheter, och mot borttagande eller ändring av information (såsom erkännande av den utövande konstnären) som är nödvändig för rättighetsförvaltningen, bland annat licensiering och distribution av royalties.

Parterna måste föreskriva verkställighetsförfaranden och åtgärder för att förhindra och avskräcka överträdelser av fördraget.

Genom fördraget inrättas en representantförsamling för fördragsparterna, som ska upprätthålla och utveckla fördraget.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Beslutet undertecknades den 10 juni 2013. Det träder i kraft tre månader efter det att 30 behöriga fördragsparter har ratificerat fördraget.

BAKGRUND

Se även:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2013/275/EU av den 10 juni 2013 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av Pekingfördraget om audiovisuella framföranden (EUT L 160, 12.6.2013, s. 1).

Pekingfördraget om audiovisuella framföranden (ej offentliggjort i EUT).

Senast ändrat 21.03.2019