EU:s regler om produktion och märkning av ekologiska produkter (från och med 2022)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 2018/848 – regler om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet med förordningen är att se över och stärka EU:s regler avseende ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter vad gäller

Därigenom strävar EU efter att

VIKTIGA PUNKTER

Genom förordningen vidgas tillämpningsområdet för den befintliga lagstiftningen om produktion och märkning av ekologiska produkter (förordning (EG) nr 834/2007) till att omfatta produkter med nära anknytning till jordbruk såsom kork, salt, eteriska oljor, bomull och ull.

Genom förordningen harmoniseras dessutom reglerna för ekologiska aktörer från EU och tredjeländer genom införandet av systemet för efterlevnad.

Tillgången till systemet förenklas även för små aktörer.

Genom förordningen ses reglerna för organisk animalieproduktion över, och regler för nya arter såsom kaniner införs.

Principer

Vid ekologisk produktion bör man

Krav

Bland annat ska ekologiskt jordbruk innebära att man

Produktion

För att undvika negativa effekter på miljön och på djurens hälsa och växtskyddet ska producenter

Omställningsperiod

När avsikten är att börja framställa ekologiska produkter vid ett jordbruk måste jordbruket genomgå en omställningsperiod då den drivs enligt ekologiska produktionsregler, även om dess produkter i detta skede inte betraktas som ekologiska. Jordbruket får inte släppa ut produkter på marknaden som ekologiska produkter förrän omställningsperioden har löpt ut och har kontrollerats.

Efter omställningsperioden ska varje jordbruk inom EU som önskar övergå till ekologisk produktion drivas helt och hållet i enlighet med kraven för ekologisk produktion.

Enligt förordningen får det vid ett jordbruksföretag även finnas parallell produktion (dvs. icke-ekologisk produktion, produktion under omställning och ekologisk produktion) förutsatt att dessa verksamheter är tydligt och verkligt åtskilda.

Certifiering

Aktörerna (producenter, beredare och distributörer) ska anmäla sin verksamhet till de behöriga myndigheterna för att få officiellt certifierat att de uppfyller reglerna för ekologisk produktion och märkning.

Genom förordningen införs ett nytt system för gruppcertifiering* för småbrukare, som gör det lättare för dem att övergå till ekologiskt jordbruk.

Offentliga kontroller och märkning

Kontrollsystemet förstärks genom strängare försiktighetsåtgärder och mer handfasta riskbaserade kontroller av leveranskedjan. I princip gör aktörer kontroller på plats en gång om året. Om tidigare kontroller inte har påvisat någon bristande efterlevnad under de föregående tre åren får tiden mellan två fysiska kontroller på plats förlängas till högst två år.

Om ett kontrollorgan misstänker att en aktör försöker släppa ut en otillåten produkt på marknaden som ”ekologisk” ska den formellt utreda och tillfälligt förbjuda utsläppandet på marknaden av produkten i väntan på utredningens resultat. I händelse av allvarliga eller upprepade överträdelser kan aktörer förbjudas att sälja produkter som beskrivs som ekologiska under en viss period eller få sin certifiering indragen.

De särskilda kontrollerna avseende ekologiskt jordbruk kommer att kompletteras av EU:s allmänna regler för offentlig kontroll i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.

Import

En produkt får importeras från ett land utanför EU för att säljas inom EU som en ekologisk produkt om vissa villkor är uppfyllda. Produkten ska

Genomförandeakter

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/464 fastställs vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) 2018/848 vad gäller

I genomförandeförordning (EU) 2021/279 fastställs regler för

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 1 januari 2022 (dess tillämpningsdatum har skjutits upp med ett år genom förordning (EU) 2020/1693 mot bakgrund av covid-19-pandemin och den därmed sammanhängande folkhälsokrisen). Den ersätter och upphäver förordning (EG) nr 834/2007.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Genetiskt modifierade organismer (GMO): växter eller djur som förädlats eller avlats fram genom förändringar av deras cell- och genuppsättning, exempelvis, för att ge större skörd eller stå emot sjukdomar.
Produkter som har framställts av eller med GMO:

a) produkter som har framställts av GMO är helt eller delvis framställda av GMO, men innehåller eller består inte av GMO (t.ex. potatis som framställts av GMO-utsädespotatis),

b) produkter som har framställts med GMO är framställda genom användning av en GMO som sista levande organism i produktionsprocessen, men innehåller eller består inte av GMO och är inte framställda av GMO (t.ex. socker och stärkelse som tillverkats av en vegetabilisk källa i form av en GMO).

Certifiering: ett certifieringssystem som identifierar de producenter som följer reglerna för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Eftersom den ekologiska certifieringen innebär relativt höga inspektionskostnader och en relativt stor administrativ börda på individuell nivå för småbrukare införs och definieras ett system för gruppcertifiering som motsvarar dessa jordbrukares behov och resurskapacitet.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2018/848 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/464 av den 26 mars 2020 om vissa tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller de handlingar som krävs för retroaktivt godkännande av perioder för omställning, produktion av ekologiska produkter och information som ska tillhandahållas av medlemsstaterna (EUT L 98, 31.3.2020, s. 2).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 22.03.2021