EU-åtgärder för godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2018/858 – godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Förordningen gäller för

Typgodkännande och provning innan ett fordon släpps ut på marknaden

Kontroller av fordon på marknaden

Tillsyn

Tillverkare

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 1 september 2020.

BAKGRUND

EU:s typgodkännandedirektiv har omvandlats till en direkt tillämplig förordning och har förstärkts till följd av upptäckten att vissa tillverkare hade integrerat system för att ändra prestandan på sina fordon under provning (”manipulationsanordningar”).

Denna reform är en del av kommissionens mer övergripande arbete inom fordonssektorn vilket beskrivs i meddelandet ”Europa på väg”.

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Typgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller relevanta administrativa bestämmelser och tekniska krav.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Europa på väg – Hållbar mobilitet i EU: säker, uppkopplad och ren (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Senast ändrat 30.01.2019