Avtal om ömsesidigt erkännande mellan EU och Schweiz (MRA-avtal)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse

Beslut 2002/309/EG, Euratom om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTET?

Avtalet om ömsesidigt erkännande* syftar till att främja handel med varor mellan Europeiska gemenskapen (numera EU) och Schweiz genom att undanröja tekniska hinder. Enligt det bilaterala avtal som EU-länderna antog den 21 juni 1999 godkänner EU och Schweiz resultaten av den bedömning av överensstämmelse* som var och en gör för specifika industriprodukter. Det är ett omfattande avtal som grundas på likvärdighet mellan EU:s och Schweiz lagstiftningar. Det täcker erkännande av bedömningar av överensstämmelse, oavsett produkternas ursprung, med undantag av kapitel 15 om läkemedel, kontroll av god tillverkningssed och certifiering av partier. Denna typ av avtal om ömsesidigt erkännande kallas vanligen för ”utökat MRA-avtal”. Avtalet med Schweiz är dock unikt.

Genom beslutet antas MRA-avtalet i ett paket med sju avtal med Schweiz.

VIKTIGA PUNKTER

Avtalet omfattar följande produktsektorer:

Avtalets huvuddrag:

Avtalet träder i kraft först efter att alla följande sju avtal mellan EU och Schweiz har ratificerats:

NÄR BÖRJADE AVTALET GÄLLA?

Avtalet trädde i kraft den 1 juni 2002.

BAKGRUND

I sin resolution av den 21 december 1989 kom EU:s regeringar överens om principerna för avtal om ömsesidigt erkännande. Den 21 september 1992 gav de Europeiska kommissionen tillåtelse att förhandla fram avtal om ömsesidigt erkännande på EU:s vägnar med vissa länder utanför EU.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Avtal om ömsesidigt erkännande: Ett internationellt avtal där två eller flera länder erkänner varandras bedömning av överensstämmelse.
Bedömning av överensstämmelse: Det förfarande under vilket en produkt, innan den kan marknadsföras, testas, inspekteras och certifieras för att säkerställa att den överensstämmer med gällande lagstiftning.
Organ för bedömning av överensstämmelse: Organ som bedömer huruvida en produkt uppfyller relevanta bestämmelser eller lagstiftning.
Utseende myndighet: En nationell myndighet med rättsliga befogenheter att utse organ för bedömning av överensstämmelser och att återkalla, tillfälligt upphäva eller återta upphävandet av sådana organ.

HUVUDDOKUMENT

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 369).

Senare ändringar av avtalet har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

2002/309/EG, Euratom: Rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, kommissionens beslut av den 4 april 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet (EGT L 114, 30.4.2002, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan om fri rörlighet för personer – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter (EGT L 353, 31.12.2009, s. 71).

Se den konsoliderade versionen.

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 73).

Se den konsoliderade versionen.

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om gods- och persontransporter på väg och järnväg – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 91).

Se den konsoliderade versionen.

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

Se den konsoliderade versionen.

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 369).

Se den konsoliderade versionen.

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 430).

Se den konsoliderade versionen.

Multilaterala förhandlingar i Uruguayrundan (1986–1994) – Avtal om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO) – Bilaga 1 – Bilaga 1A – Avtal om tekniska handelshinder (WTO-GATT 1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 86).

Avtal om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – slutakt – gemensamma uttalande – uttalanden av regeringarna i gemenskapens medlemsländer – arrangemang – avtalade protokoll – uttalanden av en eller flera avtalspartner om avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 3.1.1994, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets resolution av den 21 december 1989 om en helhetsmetod för bedömning av överensstämmelse (EGT C 10, 16.1.1990, s. 1).

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz – Protokoll nr 1 om behandling som gäller vissa varor – Protokoll nr 2 om varor som är föremål för särskilda förfaranden för att ta hänsyn till kostnadsskillnader på jordbruksvaror som ingår i dessa varor – Protokoll nr 3 om definition av begreppet ”ursprungsvaror” och metoder för administrativt samarbete – Protokoll nr 4 om bestämmelser avseende Irland – Protokoll nr 5 om den behandling som får tillämpas av Schweiz på import av vissa varor som är föremål för planen för uppbyggnad av obligatoriska reserver – Slutakt – Gemensamma deklarationer – Ensidiga deklarationer – (EGT L 300, 31.12.1972, s. 189).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 24.07.2018