Europeiska planeringsterminen 2018 – landsspecifika rekommendationer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets rekommendationer om de nationella reformprogrammen 2018 med avgivande av rådets yttrande om stabilitets- eller konvergensprogrammen 2018

Meddelande från kommissionen (COM(2018) 400 final) – Europeiska planeringsterminen 2018 – Landsspecifika rekommendationer

VILKET SYFTEN HAR REKOMMENDATIONERNA OCH MEDDELANDET?

De landsspecifika rekommendationerna och meddelandet syftar till följande:

VIKTIGA PUNKTER

I rådets rekommendationer – som är specifika för varje EU-land – uppmuntras länderna att fokusera på aspekter som kommer att utgöra en grund för hållbar och inkluderande tillväxt på lång sikt. I vissa länder finns fortfarande problem som uppstod till följd av 2008 års finanskris och som måste åtgärdas.

Med tanke på att EU:s ekonomi som helhet nu växer snabbare än någonsin sedan krisen uppstod och att sysselsättnings- och investeringsnivåerna återhämtar sig, måste länderna utnyttja dessa gynnsamma förutsättningar för att säkerställa sina ekonomiers motståndskraft vid en framtida konjunkturnedgång.

I meddelandet uppmanas EU:s regeringar till följande:

I meddelandet konstateras det att EU-länderna åtminstone har gjort vissa framsteg med mer än två tredjedelar av de landsspecifika rekommendationerna utifrån kommissionens förslag sedan den europeiska planeringsterminen startade 2011.

BAKGRUND

Varje år offentliggör kommissionen landsspecifika rekommendationer som behandlas och eventuellt godkänns av rådet under sommaren. De ingår i den europeiska planeringsterminen, som är EU:s årliga cykel för samordning av den ekonomiska och sociala politiken. På så sätt får länderna vägledning om vad som rimligen kan åstadkommas under de närmaste 12–18 månaderna, innan de fattar politiska beslut på nationell nivå.

Rekommendationerna anpassas efter situationen i de olika länderna när det gäller de EU-omfattande prioriteringar som fastställts i den årliga tillväxtöversikt som offentliggjordes den 22 november 2017 och den rekommendation om den ekonomiska politiken för euroområdet som EU:s regeringar antog den 14 maj 2018.

HUVUDDOKUMENT

Rådets rekommendationer av den 13 juli 2018 om nationella reformprogram 2018 med avgivande av rådets yttrande om 2018 års stabilitets- eller konvergensprogram för respektive EU-land (EUT C 320, 10.9.2018)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken ”Europeiska planeringsterminen 2018 – Landsspecifika rekommendationer” (COM(2018) 400 final, 23.5.2018)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Konvergensrapport 2018 (COM(2018) 370 final, 23.5.2018)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken om översyn av flexibiliteten inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten (COM(2018) 335 final, 23.5.2018)

Rådets rekommendation av den 14 maj 2018 om den ekonomiska politiken i euroområdet (EUT C 179, 25.5.2018, s. 1)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Övervakning av genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter (COM(2018) 130 final, 13.3.2018)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: Årlig tillväxtöversikt 2018 (COM(2017) 690 final, 22.11.2017)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En europeisk pelare för sociala rättigheter (COM(2017) 250 final, 26.4.2017)

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Första delen – Principerna – Avdelning I – Unionens befogenhetskategorier och befogenhetsområden – Artikel 2 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 50)

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Första delen – Principerna – Avdelning I – Unionens befogenhetskategorier och befogenhetsområden – Artikel 5 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 52)

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Tredje delen – Unionens politik och inre åtgärder – Avdelning VIII – Ekonomisk och monetär politik – Artikel 119 (f.d. artikel 4 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 96)

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Tredje delen – Unionens politik och inre åtgärder – Avdelning VIII – Ekonomisk och monetär politik – Kapitel 1 – Ekonomisk politik – Artikel 121 (f.d. artikel 99 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 97)

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Tredje delen – Unionens politik och inre åtgärder – Avdelning VIII – Ekonomisk och monetär politik – Kapitel 1 – Ekonomisk politik – Artikel 126 (f.d. artikel 104 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 99)

Senast ändrat 08.10.2018