Genomförandet av initiativet för små och medelstora företag

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Genomförandebeslut 2014/660/EU – mall för finansieringsavtal för bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till gemensamma finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för små och medelstora företag

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Det syftar till att säkerställa

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

I beslutet fastställs en mall för finansieringsavtal för bidrag

Regler

Reglerna för mallen för finansieringsavtal fastställs i bilagan till beslutet. De gäller ett antal faktorer, bland annat

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 13 september 2014.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Obegränsade garantier: Obegränsade garantier för en portfölj och planerade partiella kapitallättnader för banker som bygger upp nya låneportföljer. I gengäld ska originatorn överföra instrumentets förmåner till små och medelstora företag i form av godkännande av kunder med högre risk, minskade krav på säkerhet och/eller lägre priser.
Värdepapperisering: Transaktioner uppbackade av en portfölj av befintliga lån. I gengäld ska originatorn uttryckligen gå med på att tillhandahålla ny EU-finansiering till små och medelstora företag i de berörda regionerna, i enlighet med stödkriterierna för de EU-medel som ställs till förfogande genom systemet.
Ny lånefinansiering: nya lån, leasing och garantier till slutmottagare som tagits fram av den finansiella intermediären senast den 31 december 2023 i enlighet med villkoren i de operativa avtalen.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut 2014/660/EU av den 11 september 2014 om en mall för finansieringsavtal för bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till gemensamma finansieringsinstrument för obegränsade garantier och värdepapperisering till förmån för små och medelstora företag (EUT L 271, 12.9.2014, s. 58).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1301/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1639/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 33).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 01.02.2019