Bekämpande av terrorism – rekvisit för terroristbrott och stöd till offer

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att anpassa EU-lagstiftning för att bekämpa terrorism mot bakgrund av utvecklade terroristhot och med beaktande av terrorismens internationella karaktär.

I direktivet fastställs minimiregler om fastställande av brottsrekvisit och påföljder på detta område.

Det införs även åtgärder för skydd av, och stöd och hjälp till offer.

Direktivet ersätter rambeslut 2002/475/RIF som hörnstenen i EU-ländernas straffrättsliga insatser för att bekämpa terrorism, och ändrar delar av beslut 2005/671/RIF om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott.

VIKTIGA PUNKTER

Rekvisit för terroristbrott

I direktivet tillhandahålls en uttömmande förteckning över allvarliga brott som EU-länderna måste klassificera som terroristbrott i sin nationella lagstiftning när de begås, eller om det föreligger ett hot om att de kommer att begås i ett specifikt terrorismsyfte.

Terrorismsyfte beskrivs som något av följande:

Brott med anknytning

Förteckningen över terroristbrott som EU-länderna också måste göra straffbara, även om ett terroristbrott de facto inte har begåtts, utökas till att omfatta

Allmänna särdrag

Dessa inbegriper

Stöd till offer

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 20 april 2017. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 8 september 2018.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF (EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning I – Gemensamma bestämmelser – Artikel 6 (f.d. artikel 6 FEU) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 19).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen (EUT L 127, 29.4.2014, s. 39).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2014/42/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (EUT L 218, 14.8.2013, s. 8).

Rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott (EUT L 253, 29.9.2005, s. 22).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 22.6.2002, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 20.02.2018