Ansvarsfull handel med mineraler från högriskområden och konfliktområden

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2017/821 om skyldigheter för importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

EU-förordningen syfte är att

VIKTIGA PUNKTER

I politiskt instabila områden kan handel med mineraler som tenn, volfram, tantal och guld användas för att finansiera väpnade grupper, leda till tvångsarbete och andra kränkningar av mänskliga rättigheter, samt stödja korruption och pengatvätt.

Dessa så kallade konfliktmineraler används sedan i vardagsprodukter som mobiltelefoner och bilar eller till smycken.

Tillbörlig aktsamhet

Termen tillbörlig aktsamhet innebär att man agerar med rimlig försiktighet och undersöker en fråga innan man tar ett beslut. Det är en fortlöpande både proaktiv och reaktiv process genom vilken företag inrättar system och förfaranden för att identifiera, hantera och rapportera om risker i deras leveranskedja.

När det gäller de mineraler som förordningen omfattar betyder det att företagen måste kontrollera att det de köper har anskaffats på ett ansvarsfullt sätt och att det inte bidrar till konflikter eller andra närliggande illegala verksamheter.

Företag som utövar tillbörlig aktsamhet kontrollerar först hur riskfyllt det är att anskaffa råvaror från ett instabilt eller konfliktdrabbat område. De bedömer hur troligt det är att dessa råvaror skulle kunna finansiera en konflikt, tvångsarbete eller någon annan risk som anges i förordningen. Genom att kontrollera sin leveranskedja kan de säkerställa att de hanterar dessa risker på ett ansvarsfullt sätt.

Förordningen bygger på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet från 2011, i vilken man fastställer det internationella riktmärket för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan, samt det gemensamma meddelandet ”Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden: mot en integrerad EU-strategi” från 2014.

Enligt förordningen måste EU-importörer av mineraler

De behöriga myndigheterna i EU-länderna måste genomföra kontroller för att säkerställa att EU-importörer av mineraler och metaller lever upp till sina skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet.

System för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan

Regeringar, branschorganisationer och grupper av berörda organisationer som infört system för tillbörlig aktsamhet kan ansöka om att Europeiska kommissionen ska erkänna att deras system följer förordningen.

Kommissionen ska upprätta ett register över erkända system för tillbörlig aktsamhet, som finns tillgängligt på internet, och en lista över globala ansvarsfulla smältverk och raffinaderier.

Riktlinjer

I samråd med Europeiska utrikestjänsten och OECD ska kommissionen utarbeta en handbok för företag med information om hur man identifierar konfliktdrabbade områden och högriskområden.

Översyn

Senast den 1 januari 2023 och därefter vart tredje år ska kommissionen se över tillämpningen och ändamålsenligheten i det nya systemet, och dess effekt, samt föreslå nya åtgärder för att säkerställa en fortsatt ansvarsfull global leveranskedja för mineraler.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

EU-importörer kommer att behöva leva upp till de skyldigheter som fastställs i förordningen från och med den 1 januari 2021, men Europeiska kommissionen uppmuntrar alla företag som omfattas av förordningen att börja tillämpa tillbörlig aktsamhet före detta datum.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Smältverk och raffinaderier: individer eller företag som utövar former av utvinningsmetallurgi med olika bearbetningsled i syfte att producera en metall från ett mineral.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (EUT L 130, 19.5.2017, s 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet – Ansvarsfull anskaffning av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden: mot en integrerad EU-strategi (JOIN(2014) 8 final, 5.3.2014).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Råvaruinitiativet: att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa (KOM(2008) 699 slutlig, 4.11.2008).

Senast ändrat 07.12.2017