Det europeiska förfarandet för kvarstad på bankmedel för indrivning av skulder mellan EU-länderna

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 655/2014 – europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den syftar till att underlätta indrivningen av skulder mellan EU-länderna i mål och ärenden av privaträttslig natur.

I den inrättas ett nytt förfarande som gör det möjligt för en domstol i ett EU-land att frysa tillgångar på en gäldenärs bankkonto i ett annat EU-land.

VIKTIGA PUNKTER

Ett europeiskt förfarande inrättas där en fordringsägare kan utverka ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel som blockerar de tillgångar gäldenären har på ett bankkonto eller bankkonton i andra EU-länder.

Tillämpningsområde

Ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel finns tillgängligt för medborgare och företag

Det gäller för finansiella fordringar i mål och ärenden av privaträttslig natur. Förutom följande typer av ärenden:

Vissa kategorier av särskilt skyddade bankkonton undantas också.

Det europeiska beslutet om kvarstad av bankmedel är inte tillgängligt för fordringsägare eller bankkonton baserade i Danmark eller Storbritannien (1).

Förfaranden för ett beslut om kvarstad

Erkännande, verkställbarhet och verkställighet av beslutet om kvarstad

Garantier för gäldenären

För att motverka avsaknaden av att gäldenären hörs innan beslutet finns följande garantier för att skydda gäldenären mot missbruk av beslutet om kvarstad:

Formulär

Det finns totalt nio särskilda formulär för beslut om kvarstad. Deras innehåll fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1823.

Allmänna regler

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har gällt sedan den 18 januari 2017 med undantag för dess artikel 50 som har gällt sedan den 18 juli 2016. Artikel 50 behandlar den information som ska tillhandahållas av EU-länderna, såsom de domstolar som de utser för att meddela beslutet (artikel 6.4) och de myndigheter som ska verkställa beslutet om kvarstad.

BAKGRUND

Förordningen följer en grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i EU. I den beskrev Europeiska kommissionen hur fragmenteringen av nationella regler för verkställighet negativt påverkade indrivningen av skulder inom EU. Man observerade också att i praktiken är det vanligast att en fordringsägare som försöker driva in en penningfordran i Europa gör det genom att vidta verkställighetsåtgärder mot gäldenärens bankkonto och att sådana förfaranden finns i de flesta EU-länderna.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur (EUT L 189, 27.6.2014, s. 59).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 655/2014 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1823 av den 10 oktober 2016 om upprättande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur (EUT L 283, 19.10.2016, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (EUT L 324, 10.12.2007, s. 79).

Se den konsoliderade version.

Grönbok om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: kvarstad på bankmedel (KOM (2006) 618 slutlig, 24.10.2006).

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EGT L 174, 27.6.2001, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.12.2017(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).