Flyktingar och statslösa personer – gemensamma normer för berättigande

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/95/EU – gemensamma normer för när flyktingar och statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att

På så sätt strävar man med direktivet efter att begränsa förflyttningarna mellan EU-länder av dessa personer på grund av skillnader i lagstiftning.

Direktivet reviderar och ersätter direktivet 2004/83/EG, för att säkerställa överensstämmelse med rättspraxis* av Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

VIKTIGA PUNKTER

Syfte och definitioner

Bedömning av ansökningar

Beviljande av flyktingstatus

Beviljande av subsidiärt skyddsbehov

Den ”allvarliga skada” en berörd tredjelandsmedborgare skulle riskera att utsättas för vid ett återvändande till sitt ursprungsland eller, om det gäller en statslös person, till landet där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort, omfattar

Återkallad eller upphävd flyktingstatus eller subsidiärt skydd

I direktivet anges

Innebörden av internationellt skydd

Beskrivningen av status för en stödmottagare av subsidiärt skydd närmar sig flyktingstatus, vilket i stor utsträckning eliminerar möjligheten för EU-länder att begränsa tillgången till vissa rättigheter till enbart flyktingar.

Internationellt skydd som ska beviljas av EU-värdlandet inkluderar följande rättigheter.

EU-länder som inte omfattas av direktivet

Irland och Storbritannien har valt bort direktivet, något de fick göra enligt protokoll 21 fogat till Lissabonfördraget. Det innebär att de även i fortsättningen är bundna till direktiv 2004/83/EG.

Enligt protokoll 22 fogat till Lissabonfördraget är inte detta direktiv eller av det tidigare direktivet bindande för eller tillämpligt på Danmark.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktiv 2011/95/EU reviderar och ersätter direktiv 2004/83/EG. De flesta av artiklarna i direktiv 2011/95/EU, som rör aspekter som inte omfattas av direktiv 2004/83/EG, har tillämpats sedan 22 december 2013. De nya reglerna i direktiv 2011/95/EU måste träda i kraft i EU-länderna senast 21 december 2013.

BAKGRUND

Kvalificeringsdirektivet” är ett av de viktigaste instrumenten inom det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) tillsammans med direktivet om asylförfaranden, direktivet om mottagningsvillkor, Dublinförordningen och Eurodac-förordningen. Det är också viktigt att stärka solidariteten i finansieringen med förordningen genom att upprätta en asyl-, migrations- och integrationsfond. 2016 antog Europeiska kommissionen ett meddelande som inledde processen för en reform av CEAS.

VIKTIGA BEGREPP

Subsidiärt skydd: Ett internationellt skydd för personer som söker asyl och som inte är flyktingar. Enligt direktivet rör det sig om personer som utsätts för en verklig risk att utsättas för ”allvarlig skada” (definieras i texten) om de skickas tillbaka till ursprungslandet.
Rättspraxis: Lagstiftning som fastställts genom domar i tidigare mål.
Avvisning: att tvinga flyktingar eller asylsökande (personer vars anspråk på flyktingstatus ännu inte har bestämts) att återvända till ett land där de sannolikt kommer att utsättas för förföljelse.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet för en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa till Europa (COM(2016) 197 final, 6.4.2016).

Europaparlamentets och rådets förordning nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 96).

Europaparlamentets och rådets förordning nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 604/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av ”Eurodac” för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180, 29.6.2013,s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 29.01.2018