Statistik – besättningar och köttproduktion under den gemensamma jordbrukspolitiken

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1165/2008 – statistik över besättningar och köttproduktion

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Förordningen omfattar statistik över följande:

Den omfattar också sammanställning av produktionsprognoser för nöt-, kalv-, gris-, får- och getkött.

Statistik över besättningar

Täckning och kategorier

EU-länderna måste ta fram statistik om antalet nötkreatur, grisar, får och getter på jordbruksföretag på deras territorium. De som gör urvalsundersökningar ska undersöka så många jordbruksföretag att det täcker minst 95 % av den totala populationen enligt den senaste undersökningen om företagsstrukturen i jordbruket. De kategorier som statistik om besättningar tas fram för fastställs i bilaga II till förordningen.

Frekvens och referensperiod

Statistik om får och getter tas fram årsvis, medan den för nötkreatur och grisar tas fram två gånger per år. Undantaget är i länder där populationen av en viss djurtyp är under ett angivet gränsvärde. Då tas statistik inte fram alls för får och getter och bara en gång om året för nötkreatur och grisar.

Tillförlitlighet

EU-länder som utför urvalsundersökningar måste säkerställa att extrapolerade nationella undersökningsresultat uppfyller kraven på tillförlitlighet i bilaga III till förordningen.

När länderna använder en administrativ källa, måste de informera Europeiska kommissionen (Eurostat) om sin metod och om uppgifternas kvalitet.

När andra källor än undersökningar används, måste den erhållna informationen hålla minst samma kvalitet som informationen som erhålls från statistiska undersökningar.

Tidsfrister för överlämnande av uppgifter

I förordningen sätts tidsfrister enligt vilka EU-länderna måste överlämna provisorisk och slutgiltig besättningsstatistik till kommissionen.

Regionsstatistik

Statistiken från november/december ska vara uppdelad i territoriella enheter på NUTS 1- och NUTS 2-nivå enligt definitionen i förordning (EG) nr 1059/2003, och endast i territoriella enheter på NUTS 1-nivå för Tyskland och Storbritannien (1). Om dessa territoriella enheter tillsammans utgör max 5 % av den nationella populationen av de aktuella djuren, är denna statistik frivillig för territoriella enheter som har färre än

Slaktstatistik

Täckning och kategorier

Varje EU-land måste ta fram statistik som gäller antal och slaktvikt för nötkreatur, grisar, får, getter och fjäderfä slaktade i slakterier på deras territorium och vars kött anses lämpligt som livsmedel. Det måste också tillhandahålla uppskattningar av omfattningen av slakt som utförs utanför slakterier, så att statistiken innefattar alla nötkreatur, grisar, får, getter och fjäderfä som slaktas på dess territorium. De kategorier som statistik bör tas fram för förtecknas i bilaga IV till förordningen.

Frekvens och överlämnande

Statistik om slakt i slakterier ska tas fram månadsvis och överlämnas till Eurostat inom 60 dagar.

Prognoser för köttproduktion

Täckning

EU-länderna måste använda statistiken över besättningar och slakt och annan tillgänglig information till att ta fram prognoser över sitt utbud av nötkreatur, grisar, får och getter. Detta utbud måste uttryckas som den inhemska bruttoproduktionen, som motsvarar antalet slaktade nötkreatur, grisar, får och getter samt balansen för handeln inom och utanför EU med dessa levande djur. Prognoser tas fram för de kategorier som förtecknas i bilaga V till förordningen.

Frekvens, referensperioder och tidsfrister för överlämnande av uppgifter

I förordningen fastställs frekvensen, de referensperioder som ska täckas av prognoserna efter djurtyp och de tidsfrister enligt vilka EU-länderna måste överlämna prognoser av köttproduktion till Eurostat.

Allmänna regler

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2009.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Nötkreatur: husdjur av arterna Bos taurus och Bubalus bubalis, inklusive hybrider såsom Beefalo.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEC, 93/24/EEC och 93/25/EEC (EUT L 321, 1.12.2008, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1165/2008 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 15.01.2018(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).