Fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen

VILKET SYFTE HAR FÖRDRAGET?

Som framgår av ordalydelsen under avdelning II är syftet med Euratomfördraget att ”uppmuntra framsteg inom kärnenergiområdet”.

Målet är främst att inom en gemensam kärnkraftsmarknad

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Fördraget är strängt begränsat till civila (inte militära) användningar av kärnenergi.

Fördragets struktur

I avdelning I anges åtta uppgifter som anförtrotts Euratom och i avdelning II står det att man ska

Avdelningarna III och IV handlar om institutioner och finanser enligt följande:

Avdelningarna V och VI innehåller allmänna regler samt bestämmelser om inledningsskedet (upprättande av institutionerna, bestämmelser om den inledande tillämpningen av fördraget och övergångsbestämmelser).

Fördraget innehåller också fem bilagor som tar upp

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRDRAGET FÖR?

Fördraget undertecknades den 25 mars 1957 och trädde i kraft den 1 januari 1958.

BAKGRUND

Fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen (EAEC, som oftast benämns ”Euratom”) undertecknades i Rom 1957, tillsammans med fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), av de sex länder som grundade Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). EEG- och Euratomfördragen kallas ibland ”Romfördragen”, och ”Romfördraget” betecknar EEG-fördraget.

I motsats till EEG-fördraget har Euratomfördraget aldrig ändrats i särskilt stor omfattning. I synnerhet har Euratom inte uppgått i Europeiska unionen och är fortfarande en egen juridisk person, även om den har samma medlemskap.

Tillsammans med Fördraget om Europeiska unionen (EUF) och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) utgör Euratomfördraget en del av EU:s primära rättskällor som ett av dess aktiva fördrag.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen av den 25 mars 1957 – konsoliderad version (EUT C 203, 7.6.2016, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Fördraget om inrättandet av Europeiska atomenergigemenskapen av den 25 mars 1957 (ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning).

Fusionsfördraget av den 8 april 1965 (EGT 152, 13.7.1967, s. 2 (DE, FR, IT, NL)).

Maastrichtfördraget av den 7 februari 1992 (EGT C 191, 29.7.1992, s. 1).

Lissabonfördraget av den 13 december 2007 (EGT C 306, 17.12.2007, s. 1).

Senast ändrat 25.05.2018