Fonden för ett sammanlänkat Europa

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1316/2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den inrättar Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) som stöder projekt av gemensamt intresse (dvs. av intresse för EU som helhet) för infrastruktur inom områdena

Dess slutmål är att påskynda investeringar i de transeuropeiska nätverken och stimulera till ökade medel från både den offentliga och den privata sektorn.

Dessutom fastställer den områdesfördelningen av de resurser som ska göras tillgängliga inom perioden 2014–2020.

Den har ändrats flera gånger, senast

VIKTIGA PUNKTER

Bidra till att skapa hållbar ekonomisk tillväxt

Europeiska kommissionen anser att skapandet av effektiva transport- och energiinfrastrukturnätverk är ett viktigt sätt att främja tillväxten och stärka förtroendet för EU:s inre marknad.

FSE ska främst stödja de projekt vars syfte är att utveckla och bygga upp nya infrastrukturer och nya tjänster eller uppgradera befintliga infrastrukturer och tjänster. Ett av fondens allmänna mål är att bidra till ekonomisk tillväxt genom utveckling av moderna transeuropeiska nätverk med hög prestanda som tar hänsyn till förväntade framtida trafikflöden.

Hållbar utveckling

Ett annat allmänt mål för fonden är att bistå unionen i att uppnå sina mål för hållbar utveckling (minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % jämfört med 1990 års nivåer, öka energieffektiviteten med 20 % och öka andelen förnybar energi till 20 % senast 2020).

Transportsektorn ska vara den största stödmottagaren

Den totala budgeten för FSE för perioden 2014–2020 är ungefär 33 miljarder euro. Den delas upp enligt följande:

Delegerade akter

Kommissionen har antagit två delegerade akter som kompletterar förordning (EU) nr 1316/2013 när det gäller finansieringsprioriteringar för transportsektorn:

2017 års ändring av förordning (EU) nr 1316/2013

Förordning (EU) 2017/2396 om ändring av Efsi-förordningen (förordning (EU) 2015/1017) förlänger löptiden för Efsi och inför vissa tekniska förstärkningar. Dessutom ändrar den FSE-förordningen genom att överföra en del av FSE:s outnyttjade budget, liksom pengarna från intäkterna och återbetalningarna från FSE:s skuldinstrument och från Europeiska 2020-fonden för energi, klimatförändringar och infrastruktur (”Margueritefonden” – en fond som investerar i energi, förnybara resurser, transport och infrastruktur), till Efsi.

2018 års ändring av förordning (EU) nr 1316/2013

Förordning (EU, Euratom) 2018/1046 ändrade förordning (EU) nr 1316/2013 genom att införa en ny artikel (artikel 16a) som erbjuder en möjlighet att inrätta blandfinansieringsinstrument för FSE, enligt vilka alla åtgärder som bidrar till projekt av gemensamt intresse är berättigade till stöd. Det sammanlagda bidraget från unionens budget till blandfinansieringsinstrument för FSE får uppgå till högst 10 % av den totala finansieringsramen för FSE.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Blandfinansieringsinstrument: samarbetsram som inrättats mellan kommissionen och institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansinstitut i syfte att sammanföra icke-återbetalningspliktiga former av stöd och/eller finansieringsinstrument och/eller budgetgarantier från budgeten och återbetalningspliktiga former av stöd från institutioner för utvecklingsfinansiering eller andra offentliga finansinstitut, finansinstitut inom den privata sektorn och investerare inom den privata sektorn.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1316/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1649 av den 8 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (EUT L 247, 15.9.2015, s. 1).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 275/2014 av den 7 januari 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (EUT L 80, 19.3.2014, s. 1).

Senast ändrat 29.04.2019