Säkrare och mindre förorenande utrustning på fartyg i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2014/90/EU om marin utrustning

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet har till syfte att

Direktivet medför extra villkor för de nationella myndigheter som ansvarar för att certifiera utrustning på fartyg som för deras flagg (enligt internationella konventioner) när de utfärdar, godkänner eller förnyar certifikat.

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska kommissionen har antagit följande delegerade akter och genomförandeakter:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 17 september 2014 och skulle senast den 18 september 2016 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

Enligt internationella konventioner för sjösäkerhet måste länder se till att utrustningen på fartyg som seglar under deras flagg uppfyller vissa standarder gällande utformning, konstruktion och prestanda.

Länderna har emellertid betydande handlingsfrihet när det gäller hur de uppfyller dessa. Det kan leda till olika säkerhetsnivåer, vilket kan störa det fria flödet av varor i EU.

Genom att införa standardiserade regler för EU-certifiering undviks dessa problem, och den inre marknaden fungerar så som den ska. Dessutom kan besättning och passagerare på fartyg som för ett EU-lands flagg vara säkra på att den rattmärkta utrustningen ombord har testats och certifierats i enlighet med tillämpliga säkerhets- och miljöstandarder.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 146).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2014/90/EU har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1170 av den 16 juli 2020 om utformnings-, konstruktions- och prestandakrav samt provningsstandarder för marin utrustning och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2019/1397 (EUT L 264, 12.8.2020, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/608 av den 19 april 2018 om fastställande av tekniska kriterier för elektroniska märken för marin utrustning (EUT L 101, 20.4.2018, s. 64).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/414 av den 9 januari 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU vad gäller fastställande av de specifika artiklar inom marin utrustning som kan komma i fråga för elektronisk märkning (EUT L 75, 19.3.2018, s. 3).

Senast ändrat 08.10.2020