Sjösäkerhet: påskyndat införande av dubbelskrov för oljetankfartyg

För att minska risken för oavsiktliga oljeutsläpp i europeiska vatten förbjuder denna lagstiftning transport till eller från EU:s hamnar av tunga oljor i oljetankfartyg med enkelskrov. Den syftar även till att påskynda införandet av tillämpningen av kraven på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov senast 2015.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 530/2012 av den 13 juni 2012 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov (omarbetning).

SAMMANFATTNING

I EU:s senaste lagstiftning om införande av dubbelskrov för oljetankfartyg, som antogs 2012, har det mest väsentliga från den tidigare lagstiftningen från 2002 bibehållits. Alla ändringsförslag till den tidigare lagstiftningen har införts i den nya lagtexten och gjort den tydligare och mer användarvänlig.

Lagstiftningen ska tillämpas på oljetankfartyg med minst 5 000 ton dödvikt som för en EU-medlemsstats flagg eller som, oavsett flagg, anlöper eller avgår från hamnar eller offshore-terminaler eller ankrar i områden som omfattas av en EU-medlemsstats jurisdiktion.

Lagstiftningen ska dock inte tillämpas på örlogsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av staten och som för närvarande endast används i statlig, icke-kommersiell tjänst.

Förordningen:

Bakgrund

Till följd av flera inträffade olyckor med oljetankfartyg som gett upphov till allvarliga miljöföroreningar antog EU 2002 en lagstiftning för utfasning av de mer sårbara oljetankfartygen med enkelskrov (där oljan i lasttankarna skiljs från havsvattnet enbart genom en botten- och en sidoplatta) och införande av deras ersättare fartyg med dubbelskrov (där lasttankarna är omgivna av ytterligare en inre platta på tillräckligt avstånd från den yttre plattan).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 530/2012

20.7.2012

-

EUT L 172, 30.6.2012

Senast ändrat den 19.06.2014