Ett gemensamt järnvägsnät för Europa

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktiv 2012/34/EU syftar till att förtydliga de rättsregler som gäller för EU:s järnvägssektor i syfte att

Direktivet slår samman och upphäver tre direktiv från det ”första järnvägspaketet”. Dessa gäller

Genom direktiv (EU) 2016/2370 ändras direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen.

VIKTIGA PUNKTER

Höjd kvalitet genom konkurrens

Direktiv 2012/34/EU

Infrastrukturförvaltare *

Inrikes persontrafik

Genom ändringsdirektiv (EU) 2016/2370 säkerställs att alla järnvägsföretag har lika tillträde till spår och stationer. EU-länder får dock begränsa tillträdesrätten till persontrafik mellan en viss avgångsort och en viss destination, om samma sträcka omfattas av ett eller flera avtal om allmän trafik. Detta är även fallet om en alternativ sträcka omfattas av ett eller flera avtal om allmän trafik, om utövandet av denna rätt skulle äventyra den ekonomiska jämvikten i det eller de berörda avtalen.

Tillsyn

Finansiering av järnvägar

De behöriga offentliga myndigheterna ska utarbeta långsiktigare investeringsstrategier i syfte att erbjuda infrastrukturförvaltaren mer stabilitet, i samband med beslutsfattande om investeringar och planering av arbeten, samt investerare större säkerhet, för att uppmuntra företag till att investera i modernisering av infrastruktur. Dessa strategier ska omfatta en period av minst fem år och ska kunna förlängas.

Antagande av genomförandeakter och delegerade akter

Europeiska kommissionen har antagit ett antal genomförandeakter som kompletterar direktiv 2012/34/EU på följande områden:

Kommissionen antog 2017 delegerat beslut (EU) 2017/2075 om ersättning av bilaga VII till direktiv 2012/34/EU. Beslutet avser tidsplanen för tilldelningsförfarandet för infrastrukturkapacitet.

Covid-19-pandemin

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Infrastrukturförvaltare: varje organ eller företag som ansvarar för att driva, underhålla och modernisera järnvägsinfrastruktur inom ett nät samt för att medverka till dess utveckling i enlighet med vad som fastställs av ett EU-land som en del av dess allmänna politik för utveckling och finansiering av infrastruktur.
Väsentliga uppgifter: beslutsfattande om

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2012/34/EU har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober 2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet (EUT L 333, 12.10.2020, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/698 av den 25 maj 2020 om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och regelbundna fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden (EUT L 165, 27.5.2020, s. 10).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1795 av den 20 november 2018 om fastställande av förfarandet och kriterier för tillämpningen av bedömningen av ekonomisk jämvikt i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (EUT L 294, 21.11.2018, s. 5).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2177 av den 22 november 2017 om tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster (EUT L 307, 23.11.2017, s. 1).

Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/2075 av den 4 september 2017 om ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 295, 14.11.2017, s. 69).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/545 av den 7 april 2016 om förfaranden och kriterier avseende ramavtal för tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet (EUT L 94, 8.4.2016, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1100 av den 7 juli 2015 om medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter inom ramen för övervakning av järnvägsmarknaden (EUT L 181, 9.7.2015, s. 1).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/909 av den 12 juni 2015 om förfarandena för beräkning av den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs (EUT L 148, 13.6.2015, s. 17).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/429 av den 13 mars 2015 om fastställande av de förfaranden som ska följas vid tillämpningen av avgiftsuttag för kostnaden för bullereffekter (EUT L 70, 14.3.2015, s. 36).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/171 av den 4 februari 2015 om vissa aspekter av förfarandet för tillståndsgivning för järnvägsföretag (EUT L 29, 5.2.2015, s. 3).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/10 av den 6 januari 2015 om kriterier för sökande för järnvägsinfrastrukturens kapacitet och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 870/2014 (EUT L 3, 7.1.2015, s. 34).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 869/2014 av den 11 augusti 2014 om ny persontrafik på järnväg (EUT L 239, 12.8.2014, s. 1).

Senast ändrat 25.01.2021