Avtalet mellan EU och USA om skydd av personuppgifter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut (EU) 2016/920 om undertecknande av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott

Avtal mellan EU och USA om skyddsnormer vid överföring av personuppgifter mellan brottsbekämpande myndigheter i EU och USA

VILKET SYFTE HAR BESLUTET OCH AVTALET?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Skydd

Avtalet ger ett antal skydd för personuppgifter när de utbyts mellan polis- och åklagarmyndigheter, däribland följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH AVTALET FÖR?

Beslutet har gällt sedan den 20 maj 2016. Avtalet undertecknades av EU och USA den 2 juni 2016.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Registrerad: den person som personuppgifter handlar om.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut (EU) 2016/920 av den 20 maj 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott (EUT L 154, 11.6.2016, s. 1–2).

Avtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, avslöjande och lagföring av brott (OJ L 336, 10.12.2016, s. 3–13).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89–131).

Senast ändrat 23.01.2017