Skydd av personuppgifter när de används av polis- och åklagarmyndigheterna (från och med 2018)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2016/680 om skydd för enskilda med avseende på polis- och åklagarmyndigheternas behandling av deras personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Enligt direktivet ska de uppgifter som samlats in av brottsbekämpande myndigheter

Tidsgränser

EU-länderna måste fastställa tidsgränser för radering av personuppgifter eller för regelbunden översyn av behovet av att lagra personuppgifter.

Berörda personer (”registrerade”)

Enligt direktivet måste de brottsbekämpande myndigheterna klart skilja mellan personuppgifter som rör olika kategorier av personer, såsom

Information som finns tillgänglig för eller tillhandahålls registrerade

Enskilda personer har rätt att få del av viss information från de brottsbekämpande myndigheterna (dvs. dataskyddsmyndigheterna), bland annat

Skydd

De nationella myndigheterna måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att säkerhetsnivån för personuppgifterna är lämplig i förhållande till riskerna. Vid automatiserad databehandling måste ett antal åtgärder vidtas, bland annat att

Upphävande

Direktivet ersätter rambeslut 2008/977/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete med verkan från och med den 6 maj 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 5 maj 2016. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 6 maj 2018.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89–131).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88).

Senast ändrat 23.01.2017