Skydd av personuppgifter (från och med 2018)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/679 – om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Medborgerliga rättigheter

Den allmänna dataskyddsförordningen stärker befintliga rättigheter, tillhandahåller nya rättigheter och ger medborgarna större kontroll över sina personuppgifter. Dessa omfattar

Regler för företag

Den allmänna dataskyddsförordningen syftar till att skapa affärsmöjligheter och stimulera innovation genom ett antal steg, däribland

Översyn

Europeiska kommissionen måste lämna en rapport om utvärderingen och granskningen av förordningen senast den 25 maj 2020.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen kommer att gälla från och med den 25 maj 2018.

BAKGRUND

Mer information finns här:

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89–131).

Senast ändrat 25.05.2020