EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012-2015

EU har antagit en strategi för djurskydd för att komma till rätta med den bristande efterlevnaden av bestämmelser på området, förbättra djurskyddets ekonomiska värde för företagen och öka medvetenheten om behovet av ett starkt djurskydd.

HÄNVISNINGAR

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012-2015 (COM(2012) 06 slutlig/2 av den 15 februari 2012 - ej offentliggjort i EUT).

SAMMANFATTNING

I artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt erkänns djur som kännande varelser och enligt samma artikel ska full hänsyn ska tas till djurens välfärd vid utformning och genomförande av unionens politik.

De många olika driftssystemen, klimatförhållandena och markförhållandena i medlemsstaterna har medfört betydande svårigheter att enas om EU-omfattande regler om djurskydd och ytterligare svårigheter att se till att de genomförs korrekt och enhetligt.

Detta ojämna genomförande, liksom det faktum att det finns luckor i lagstiftningen, innebär att inte alla djur i EU behandlas enligt samma normer och att jordbrukarna i de länder som har striktare genomförda bestämmelser får en konkurrensmässig nackdel.

EU:s djurskyddsstrategi (2012-2015) syftar till att förbättra skyddsvillkoren för djur på jordbruksföretag och i djurparker samt djur som används vid försök. Strategin består av två delar:

Införande av en omfattande djurskyddslagstiftning. På grundval av resultaten av en konsekvensbedömning överväger kommissionen att införa ett förenklat regelverk som bygger på ett helhetsinriktat synsätt och är inriktat på faktiska djurskyddsresultat. Detta skulle ge tonvikt åt utbildning och kompetenskrav för alla berörda parter (medlemsstaternas myndigheter, personal som hanterar djur, djuruppfödare, återförsäljare osv.).

Förstärkning av pågående åtgärder genom kommissionen. Dessa inbegriper följande:

Senast ändrat den 06.02.2014