EU:s och Rysslands partnerskaps- och samarbetsavtal

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU, dess medlemsländer och Ryska federationen

VILKET SYFTE HAR AVTALET?

VIKTIGA PUNKTER

Principer

Respekt för demokratiska principer och mänskliga rättigheter utgör ett väsentligt inslag i partnerskapet.

Mål

Huvudmålen med avtalet är att

Tillämpningsområde

Avtalet omfattar områden som

Avtalet ingicks för en inledande period på 10 år och förnyas årligen.

Förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland i syfte att skapa en mer omfattande ram för relationerna mellan EU och Ryssland inleddes 2008. Trots att avsevärda framsteg gjordes där, avbröts förhandlingarna 2012.

VILKEN PERIOD GÄLLER AVTALET FÖR?

Det trädde i kraft den 1 december 1997.

BAKGRUND

Rysslands roll i Ukrainakonflikten och dess olagliga annektering av Krim har allvarligt påverkat dess relationer med EU. Många av de verksamheter som avtalet omfattar har upphört och sanktioner har antagits.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan – Protokoll 1 om inrättande av en kontaktgrupp på kol- och stålområdet – Protokoll 2 om ömsesidigt administrativt bistånd för en riktig tillämpning av tullagstiftningen – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Skriftväxlingar – Undertecknandeprotokoll (EGT L 327, 28.11.1997, s. 3–69).

Senast ändrat 10.10.2016