Horisont 2020: regler för deltagande och spridning (2014-2020)

I denna förordning fastställs reglerna för deltagande i Europeiska unionens Horisont 2020, som är ett program för forskning och innovation, och reglerna för hur resultaten ska utnyttjas och spridas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006.

SAMMANFATTNING

Förordningen omfattar:

Finansieringsmetoder

Dessa innefattar:

Stödberättigade enheter

Den grundläggande regeln är att alla enheter, vare sig de är en enskild eller juridisk person (oavsett etableringsort), eller internationella organisationer kan delta i en åtgärd enligt de villkor som fastställs i denna förordning, det aktuella arbetsprogrammet och ansökningsomgången. Närmare bestämt är minimivillkoren att minst tre skilda enheter, etablerade i olika EU-länder eller associerade länder, kan delta i en verksamhet. Dock kan undantag eller ytterligare villkor införas.

Bidragsförslag

Inbjudan att lämna förslag sker efter det att en ansökningsomgång har offentliggjorts. I inbjudan ska det anges tidsfrister för när en sökande ska underrättas om resultatet av bedömningen av dess ansökan och det preliminära datumet för undertecknande av bidragsavtal (totalt sett är tiden för beviljande åtta månader från slutdatumet för att lämna in ansökningar, förutom i vederbörligen motiverade fall). Det går även att utföra gemensamma ansökningsomgångar för projekt som samfinansieras med länder utanför EU eller internationella organisationer, på prioriterade områden av gemensamt intresse och förväntade ömsesidiga fördelar där det finns ett tydligt mervärde för EU. Utöver detta ges ytterligare stöd till små och medelstora företag genom att de får delta i ansökningsomgångar som utfärdas enligt det särskilda instrumentet för små och medelstora företag.

Bidragsbedömning

Oberoende experter, främst från forskningsgrupper och akademiska grupper, bedömer ansökningarna enligt deras spetskompetens, effekter, samt kvalitet och effektivitet i genomförandet. De bestämmer en rangordning och gör sedan ett urval på grundval av denna rangordning. Bedömningspanelerna måste vara varierade när det gäller olika kompetenser, erfarenheter, kunskaper, nationaliteter och kön. Kommissionen granskar systematiskt ansökningar som lyfter fram etiska frågor.

Bidragsavtal och genomförande

Deltagare som väljs ut till finansiering ingår ett bidragsavtal. I detta fastställs rättigheterna och skyldigheterna för varje part. Allt utbyte med deltagarna, däribland ingåendet av bidragsavtal, görs via ett elektroniskt system för utbyte som inrättats av kommissionen eller det berörda finansieringsorganet.

Deltagarna ska genomföra åtgärden i enlighet med bidragsavtalet och använda sig av lämpliga resurser och metoder, vilket innefattar att anlita tredje parter och underleverantörer om så krävs. Vid ett konsortium utses en medlem till koordinator och huvudkontaktpunkt mellan medlemmarna i konsortiet och kommissionen.

Finansiering av åtgärder

I fråga om bidrag anges det i förordningen att finansieringen inte får överstiga de totala stödberättigande kostnaderna minus intäkterna från åtgärden. Detta anges i artikel 126 i EU:s budgetförordning. EU:s bidrag kan variera och kan bestå av så mycket som 70-100 procent av de totala stödberättigande kostnaderna.

Användning av resultatet

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1290/2013

23.12.2013

-

EUT L 347, 20.12.2013, s. 81-103.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104-173).

Rådets beslut av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation (2014-2020) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (2013/743/EU) (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965-1041).

Senast ändrat den 25.06.2014