Europeiska regionala utvecklingsfonden (2014-2020)

Denna förordning fastställer principer, regler och normer för genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och omfattningen av dess investeringar för tillväxt och sysselsättning samt territoriellt samarbete under 2014-2020.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006.

SAMMANFATTNING

Övergripande syften

Eruf syftar till att främja harmonisk, balanserad och hållbar utveckling inom Europeiska unionen (EU) genom att korrigera vissa skillnader mellan olika regioners utvecklingsnivåer.

Eruf tillhandahåller särskilt stöd för hantering av problem för regioner som av naturen är eftersatta (öar, bergsområden och glesbefolkade områden) samt de yttersta randområdena på grund av deras avlägsenhet.

Stödberättigande

Alla medlemsstaters regioner har rätt till stöd, men det är EU:s prioriteringar och vilket slags region det gäller som avgör vilket stöd som beviljas.

Tematiska mål

Eruf kommer att koncentrera sina investeringar till följande fyra tematiska mål:

Innovation och forskning.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Stöd till små och medelstora företag (SMF).

Främjande av en utsläppssnål ekonomi.

Investeringsslag

Investeringar i SMF för att skapa och bevara varaktig sysselsättning.

Investeringar i alla slags företag på områdena innovation och forskning, utsläppssnål ekonomi och IKT där SMF är delaktiga.

Investeringar i infrastruktur för grundläggande tjänster på områdena energi, miljö, transport och IKT, samt även infrastruktur inom det sociala området, vård och utbildning.

Investeringar i utveckling av inneboende möjligheter.

Sammanlagd budget

Budgeten för 2014-2020 är mer än 185 miljarder euro.

Politik och budgetprioriteringar

De fyra tematiska mål som anges ovan är mycket betydelsefulla för tilldelningen av Eruf-medel, som kommer att variera beroende på regionkategori.

Regionerna definieras efter deras BNP uttryckt i andel procent av EU-genomsnittet enligt följande:

Mer utvecklade regioner: BNP högre än 90 procent.

Övergångsregioner: BNP mellan 75 och 90 procent.

Mindre utvecklade regioner: BNP mindre än 75 procent.

I mer utvecklade regioner (övergångsregioner) (mindre utvecklade regioner) ska minst 80 procent (60 procent) (50 procent) av de sammanlagda Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas minst två av de fyra tematiska målen, nämligen innovation och forskning, små och medelstora företag, IKT och utsläppssnål ekonomi. På grund av sin betydelse ska minst 20 procent (15 procent) (12 procent) av de sammanlagda Eruf-medlen på nationell nivå specifikt gå till projekt som främjar en utsläppssnål ekonomi.

Minst 5 procent av Eruf-medlen är avsedda för hållbar stadsutveckling. Ett nätverk för stadsutveckling ska inrättas på EU-nivå för att främja nätverkssamarbete och utbyte av erfarenheter om hållbar stadsutveckling.

Genomförande

Eruf genomförs på nationell nivå genom sjuårsprogram som ingår i en partnerskapsöverenskommelse med EU och inbegriper de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna: Eruf, ESF, Sammanhållningsfonden, EHFF och Ejflu. Denna överenskommelse har utarbetats av medlemsstaterna i samarbete med parter som företräder regionala och lokala offentliga myndigheter samt ett brett spektrum av sociala, ekonomiska, miljömässiga och andra intressen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1301/2013

21.12.2013

-

EUT L 347, 20.12.2013.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandebeslut 2014/99/EU av den 18 februari 2014 om fastställande av en förteckning över regioner som har rätt till bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden samt över medlemsstater som har rätt till bidrag från Sammanhållningsfonden under perioden 2014-2020 (EUT L 50, 20.2.2014).

Senast ändrat den 12.05.2014