Europeiska regionala utvecklingsfonden (2014–2020)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1301/2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Behörighet

Alla regioner i EU-länderna kan få stöd, men det är EU:s prioriteringar och vilken slags region det gäller som avgör vilket stöd som beviljas.

Tematiska mål

Erufs investeringar inriktas på följande fyra huvudområden, s.k. tematiska mål:

Typer av investeringar

Sammanlagd budget

Budgeten för 2014–2020 är över 185 miljarder euro.

Politiska prioriteringar och budgetprioriteringar

Genomförande

Investeringsinitiativ mot effekter av coronavirus

Investeringsinitiativet mot effekter av coronavirus, som infördes genom förordning (EU) 2020/460, ger EU-länderna tillgång till 37 miljarder euro från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen och stödja små och medelstora företag, system för korttidsarbete och samhällsbaserade tjänster.

Särskilda åtgärder mot effekter av coronavirus: mer flexibilitet i användningen av ESI-fonderna

Genom ändringsförordning (EU) 2020/558 blir det möjligt för EU-länderna att överföra medel mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, mellan de olika regionkategorierna och mellan de tre fondernas särskilda prioriterade områden.

Från den 1 juli 2020 till den 30 juni 2021 kan sammanhållningspolitiska program med koppling till covid-19 undantagsvis finansieras helt och hållet med EU-medel under räkenskapsåret. Åtgärderna innebär också att godkännandet av program förenklas för att de snabbare ska kunna genomföras, att finansieringsinstrumenten blir lättare att använda och att även revisionerna förenklas.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 21 december 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1301/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2056 av den 22 augusti 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 522/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden (EUT L 294, 11.11.2017, s. 26).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 522/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller detaljerade regler om principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling som ska stödjas av Europeiska regionala utvecklingsfonden (EUT L 148, 20.5.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandebeslut 2014/99/EU av den 18 februari 2014 om fastställande av en förteckning över regioner som har rätt till bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden samt över medlemsstater som har rätt till bidrag från Sammanhållningsfonden under perioden 2014–2020 (EUT L 50, 20.2.2014, s. 22).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 07.07.2020