Sammanhållningsfond (2014-2020)

I denna förordning fastställs målen för EU:s sammanhållningsfond under finansieringsperioden 2014-2020. Fonden är ett av EU:s finansiella instrument och syftar till att minska utvecklingsskillnaderna mellan regionerna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006.

SAMMANFATTNING

Sammanhållningsfonden stödjer de fattigare regionerna i EU, i syfte att främja tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling. Medlemsstater med en BNI per person som understiger 90 procent av genomsnittlig BNI i EU är berättigade till finansiering från Sammanhållningsfonden. Taket för Sammanhållningsfondens bidrag till de offentliga utgifterna i medlemsstaterna är satt till 85 procent.

Verksamhetsområden

Sammanhållningsfonden samfinansierar åtgärder för att

utveckla transeuropeiska transportnätverk,

främja EU:s miljömål, vilket innebär främjande av energieffektivitet och förnybar energi samt stöd till hållbara transportprojekt som inte är en del av transeuropeiska transportnätverk,

tillhandahålla tekniskt stöd.

Investeringsprioriteringar omfattar projekt som främjar

en koldioxidsnål ekonomi,

anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar,

skydd och bevarande av miljön,

hållbar transport samt att få bort flaskhalsar.

Totalt 10 miljarder euro kommer att ställas till förfogande under finansieringsperioden 2014-2020 för att samfinansiera transportinfrastrukturprojekt som är av mervärde för Europa. Detta finns att hitta i förordningen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (nr 1316/2013).

Stödberättigade utgifter

Berättigande bestäms på nationell nivå. Följande utgiftstyper är dock inte berättigade för finansiering från Sammanhållningsfonden:

Avveckling eller byggnad av kärnkraftverk.

Investeringar för att minska växthusgasutsläpp från verksamheter som täcks av systemet för handel med utsläppsrätter.

Bostäder (förutom för energieffektivitet eller användning av förnybar energi).

Tillverkning, bearbetning och marknadsföring av tobak.

Stöd till företag i svårigheter.

Investering i flygplatsinfrastruktur (om det inte är relaterat till miljöskydd eller om det åtföljs av åtgärder för att begränsa negativa effekter på miljön).

Förordningen måste ses över innan den 31 december 2020.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1300/2013

21.12.2013

-

EUT L 347, 20.12.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandebeslut 2014/99/EU om fastställande av en förteckning över regioner som har rätt till bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden samt över medlemsstater som har rätt till bidrag från Sammanhållningsfonden under perioden 2014-2020 (EUT L 50, 20.2.2014).

Förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Senast ändrat den 17.04.2014