Stärka det europeiska territoriella samarbetet

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1299/2013 - stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I den fastställs Europeiska regionala utvecklingsfondens mål, kriterier och tillgängliga medel för 2014-20 med särskild hänvisning till europeiska territoriellt samarbete - ett av målen för EU:s regionalpolitik.

VIKTIGA PUNKTER

Övergripande syften

Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) är ett centralt mål för EU:s regionalpolitik och detta finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Förordningen beskriver bakgrunden till och de allmänna principerna för ETS och anger Erufs utrymme för att nå målet Europeiskt territoriellt samarbete för perioden 2014-2020.

Syftet med ETS är att uppmuntra regioner och städer från olika EU-länder att samarbeta och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Det finns tre slags ETS-program:

Gränsöverskridande samarbete: finansiering av gemensamma projekt som genomförs precis vid EU:s gränser, till exempel mellan närliggande land- och sjögränsregioner eller mellan en region i minst ett EU-land och ett land utanför EU vid EU:s yttre gränser. Dessa regioner i länder utanför EU får inte omfattas av program inom ramen för EU:s externa finansiella instrument.

Program för transnationellt samarbete: medverkan av nationella, regionala och lokala parter över större samarbetsområden, exempelvis Östersjöområdet.

Interregionalt samarbete: detta omfattar alla EU-länder som är berättigade att delta i denna typ av projekt. Det innehåller projekt och nätverk för utbyte av erfarenheter och god praxis mellan regionala och lokala organ i olika länder. Dessa projekt syftar till att säkerställa att sammanhållningspolitikens resurser används på ett effektivt sätt.

Programförvaltning

Eftersom ETS-programmen består av en grupp EU-länder och i vissa fall länder utanför EU förvaltas de av ett organ som utses gemensamt av de deltagande länderna.

Rapportering

I förordning (EU) 2015/207 fastställs detaljerade regler som förvaltningsmyndigheterna måste följa när de utarbetar de årliga och slutliga genomföranderapporterna.

Budget

Erufs budget för ETS är 8,9 miljarder euro för perioden 2014-2020. Bidraget till de tre olika programmen är uppdelat enligt följande:

Gränsöverskridande samarbete: 6,6 miljarder euro.

Transnationellt samarbete: 1,8 miljarder euro.

Interregionalt samarbete: 500 miljoner euro.

Lista över samarbetsprogram

I kommissionens genomförandebeslut 2014/366/EU anges en förteckning över samarbetsprogram och mängden Eruf-stöd för varje program.

BAKGRUND

Eruf är en av EU:s fem struktur- och investeringsfonder som arbetar tillsammans för att stödja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och uppnå målen i EU:s Europa 2020-strategi för att skapa en smart, hållbar tillväxt för alla.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1299/2013

21.12.2013

EUT L 347, 20.12.2013, s. 259-280

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320-469)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289-302)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) (EUT L 210, 31.7.2006, s. 19-24). Se konsoliderad version.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 av den 3 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (EUT L 138, 13.5.2014, s. 5-44). Se konsoliderad version.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014 av den 4 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram (EUT L 138, 13.5.2014, s. 45-50)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 av den 24 februari 2014 om fastställande av regler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller mallen för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete när det gäller mallen för samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 87, 22.3.2014, s. 1-48)

Kommissioners genomförandebeslut 2014/366/EU av den 16 juni 2014 om upprättande av en förteckning över samarbetsprogram med totalbeloppet för det sammanlagda stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden till varje program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete för perioden 2014-2020 (EUT L 178, 18.6.2014, s 18-25). Se konsoliderad version.

Kommissionens genomförandebeslut 2014/388/EU av den 16 juni 2014 om upprättande av en förteckning över regioner och områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt de gränsöverskridande och transnationella komponenterna inom målet Europeiskt territoriellt samarbete för perioden 2014-2020 (EUT L 183, 24.6.2014, s. 75-134)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 184/2014 av den 25 februari 2014 om fastställande av villkoren för det elektroniska systemet för datautbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden och om antagande av nomenklaturen för insatskategorier för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Europeiskt territoriellt samarbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 57, 27.2.2014, s. 7-20)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014 av den 28 juli 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller närmare bestämmelser för överföring och förvaltning av programbidrag, rapportering om finansieringsinstrument, tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder gällande verksamheter och systemet för registrering och lagring av uppgifter (EUT L 223, 29.7.2014, s. 7-18)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/207 av den 20 januari 2015 om detaljerade tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller modellerna för framstegsrapporten, för inlämning av uppgifter om större projekt, för den gemensamma handlingsplanen, för genomföranderapporterna om målet Investering för tillväxt och sysselsättning och för förvaltningsförklaringen, revisionsstrategin, revisionsuttalandet och den årliga kontrollrapporten samt metoden för utförande av kostnads-nyttoanalysen och, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013, vad gäller modellen för genomföranderapporter om målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 38, 13.2.2015, s. 1-122)

Senast ändrat 12.10.2015