Skydda Europa från terroristrisker

I detta meddelande fastställs Europeiska kommissionens idéer för att hjälpa EU att förhindra terroristattacker där det används kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära material och sprängämnen (CBRN-E).

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en ny EU-strategi för att upptäcka och minska CBRN-E-risker. [COM(2014) 247 final, 5.5.2014 - ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Genom detta meddelande föreslår Europeiska kommissionen att främja EU:s insatser för att

Terroristattacker som de som skedde i Madrid, London och Moskva samt under Boston Maraton visar vilken hög innovationsnivå angriparna håller och att det är relativt enkelt att skaffa CBRN-E-material och komponenter.

Den nya strategin kommer att genomföras steg för steg och ta hänsyn till varje typ av hot och omgivning. Dess syfte är bl.a. att

Kommissionen rekommenderar att under hela förfarandet involvera alla berörda parter i arbetet, som t.ex. den akademiska världen, den privata sektorn och civilskyddsmyndigheterna.

Effektivare spårning

Ett viktigt syfte med meddelandet är att uppnå effektivare spårning. Detta omfattar en förbättring av metoden för att ta itu med insiderhot (t.ex. genom förbättrade säkerhetsprövningar av den personal som utgör en del i hela leveranskedjan för sprängämnen och CBRN-E-material). Man ska även pröva CBRN-E-spårningsutrustning på ett praktiskt sätt.

Försök

Som exempel placerades mobila CBRN-E-spårningsenheter ut och provades under ett EU-Afrika-toppmöte och när USA:s president besökte Bryssel 2014. I detta ingick användandet av icke-störande spårningsmetoder för att upptäcka sprängämnen och kemiska, radiologiska och nukleära hot mot tåg- och tunnelbanestationerna i Bryssel. Spårningsutrustningen, i form av lätta, bärbara elektroniska anordningar, ger resultat inom några sekunder.

Dessa försök gav värdefull information om hur spårningsuppdrag kan utföras i olika miljöer, som i t.ex. centrala infrastrukturer och knutpunkter för transport. Kommissionen ämnar att under 2014-2015 utföra fler praktiska tester av spårningsutrustningen inom andra områden för allmän säkerhet.

Senast ändrat den 28.07.2014