Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

Europeiska unionens (EU:s) institut för säkerhetsstudier tillhandahåller forsknings- och analysverksamhet av internationella frågor för att hjälpa EU att utveckla sin utrikes- och säkerhetspolitik.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2014/75/Gusp av den 10 februari 2014 om Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier.

SAMMANFATTNING

Genom detta beslut har Europeiska unionen (EU) beslutat att fortsätta använda sakkunskapen hos Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (EUISS) för att få tillgång till forsknings- och analysverksamhet av internationella frågor i syfte att stärka EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp). EUISS inrättades i januari 2002. Det har sitt säte i Paris samt ett sambandskontor i Bryssel.

Genom sin forsknings- och analysverksamhet bidrar EUISS till EU:s beslutsprocess inom området för Gusp. Det genomför särskilt analyser och fungerar som ett forum för debatt om EU:s yttre strategi inom områden som inbegriper konfliktförebyggande och fredsbyggande. Dess verksamhet inbegriper anordnande av evenemang och workshoppar för nätverksarbete samt insamling av relevant dokumentation för EU:s tjänstemän och experter. Det fungerar även som kontaktpunkt mellan unionens institutioner och externa experter, inbegripet säkerhetsaktörer.

EUISS förvaltas av en styrelse och en direktör:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets beslut 2014/75/Gusp

10.2.2014

-

EUT L 41, 12.2.2014

Senast ändrat den 11.06.2014