Ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 468/2014 – EU-mekanism för banktillsyn (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM])

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Den gemensamma tillsynsmekanismen är en av de två pelarna i EU:s bankunion*, vid sidan av den gemensamma resolutionsmekanismen* (SRM).

Förordningen kompletterar förordning (EU) nr 1024/2013, även kallad SSM-förordningen, genom vilken den gemensamma tillsynsmekanismen inrättades. Den gemensamma tillsynsmekanismen omfattar ECB och de deltagande EU-ländernas nationella behöriga myndigheter.

Tillämpningsområde: Förordningen omfattar både de praktiska formerna för samarbetet mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna och de närmare bestämmelserna om organisationsfrågor, administrativa förfaranden och påföljder, däribland följande:

En viktig del av ramförordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen är metoden för bedömning och översyn av en enhet som står under tillsyn och dess klassificering som betydande eller mindre betydande, samt de arrangemang som följer av denna bedömning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 15 maj 2014.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Den gemensamma tillsynsmekanismen: Ett EU-system för banktillsyn som består av ECB och de nationella behöriga myndigheterna. Den ger ECB direkta tillsynsbefogenheter över banker med säte i EU-länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.

* EU:s bankunion: etablerades som en följd av 2008 års finanskris för att förstärka tillsynen av EU:s banker.

* Den gemensamma resolutionsmekanismen: ett EU-system för effektiv hantering av konkurshotade banker.

* Nationella utsedda myndigheter: de behöriga myndigheter som utsetts i respektive EU-land som arbetar med ECB i genomförandet av SSM-förordningen. Ofta är dessa de nationella centralbankerna, men de kan också vara nationella finansiella tillsynsmyndigheter.

RÄTTSAKT

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1–50)

Senast ändrat 27.04.2020