Krav på typgodkännande och marknadstillsyn för motorcyklar/mopeder och fyrhjulingar i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 168/2013 – om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Godkännande- och marknadstillsynsmyndigheter

EU-länderna ska utse

Typgodkännande

Kraven för typgodkännande vänder sig till inblandade (fordons-)tillverkare, godkännandemyndigheter och tekniska tjänster (t.ex. inspektionsorgan). När ett fordon överensstämmer med den omfattande uppsättningen krav kan fordonstypen säljas på EU-marknaden.

Tillverkaren måste leverera ett intyg om överensstämmelse för varje fordon. Ägaren kan då registrera fordonet.

Funktionella säkerhetskrav

I förordningen fastställs bland annat att

Miljökrav

För att få typgodkännande måste ett kategori L-fordon uppfylla åtta olika testtyper, såsom avdunstningsutsläpp (bränsleångor), utsläppsbegränsande anordningar, energieffektivitet och buller.

I förordningen sätts det upp miljökrav för två stadier av utsläppsminskning. Det första stadiet (Euro 4) är obligatoriskt för nya typer av fordon från den 1 januari 2016. Ett andra steg (Euro 5) kommer att gälla från och med 2020, vilket innebär att tillverkare och leverantörer till viss del kan planera på sikt. En studie kommer att genomföras 2016 för att undersöka den potentiella miljöpåverkan av Euro 5-steget innan det träder i kraft.

Skyldigheter för tillverkare, deras representanter, importörer och distributörer

Förordningen anger skyldigheterna för alla i distributionskedjan enligt följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från den 1 januari 2016.

Från och med 11 september 2014 kan en tillverkare emellertid frivilligt begära ett typgodkännande av fordon på grundval av förordning (EU) nr 168/2013. Ramdirektiv 2002/24/EG kommer att upphävas från den 1 januari 2016. Därefter kommer förordning (EU) nr 168/2013 och dess delegerade akter och genomförandeakter att vara obligatoriska.

BAKGRUND

För att minska föroreningarna från transporter, och för att öka den funktionella säkerheten hos nya kategori L-fordon, antog EU 2013 en ny lag som ersätter direktiv 2002/24/EG från och med den 1 januari 2016. Till fordon i kategori L räknas lätta motordrivna fordon som motordrivna cyklar, två- och trehjuliga mopeder, motorcyklar (med och utan sidovagn), trehjulingar och fyrhjulingar.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52–128).

Senare ändringar av förordning (EU) nr 168/2013 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 901/2014 av den 18 juli 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller administrativa krav för godkännande av och marknadstillsyn för två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 249, 22.8.2014, s. 1–202).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 3/2014 av den 24 oktober 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av två- eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 7, 10.1.2014, s. 1–12). Se konsoliderad version.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 44/2014 av den 21 november 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om fordonskonstruktion och allmänna krav för typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 25, 28.1.2014, s. 1–102).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 134/2014 av den 16 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda och om ändring av bilaga V till förordningen (EUT L 53, 21.2.2014, s. 1–10).

Senast ändrat 28.06.2016