Säkrare bilar: säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar för barn

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 661/2009: typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon, släpvagnar och system, komponenter och separata tekniska enheter

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Allmänt krävs i förordningen att alla motorfordons delar och komponenter ska vara typgodkända* innan de kan släppas ut på marknaden.

Detta omfattar också säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar för barn.

Genom detta säkerställs att tillverkare av säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar för barn i hela EU uppfyller samma säkerhetsstandarder.

VIKTIGA PUNKTER

Tillverkarna måste säkerställa att alla nya fordon är konstruerade, byggda och monterade så att skaderisken minimeras för fordonspassagerare och andra trafikanter.

Det innefattar fordonens system, komponenter och separata tekniska enheter, såsom

säkerhetsbälten,

Isofix-förankringssystem och inbyggda fasthållningsanordningar för barn; Isofix är en standard från Internationella standardiseringsorganisationen och gäller förankringssystem för bilbarnstolar.

Installationskraven för säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar för barn styrs av globala föreskrifter för teknisk harmonisering av fordon som tagits fram av UNECE (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa):

Föreskrifter nr 16 (säkerhetsbälten, fasthållningsanordningar, fasthållningsanordningar för barn och Isofix-fasthållningsanordningar för barn),

Föreskrift nr 44 (fasthållningsanordningar för barn),

Föreskrifter nr 129 (förbättrade fasthållningsanordningar för barn).

Tillverkarna måste uppvisa att säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar för barn överensstämmer med dessa föreskrifter från UNECE. Om de gör det anses de också överensstämma med denna förordning och därmed vara behöriga för EG-typgodkännande.

Reglerna och förfarandena i förordningen ändrades 2015 genom kommissionens förordning (EU) 2015/166.

BAKGRUND

Se mer information om teknisk harmonisering på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Typgodkännande: innebär att provningar har gjorts för att säkerställa att aktuella krav i regelverk, tekniska krav och säkerhetskrav har uppfyllts.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 661/2009

20.8.2009

-

EUT L 200, 31.7.2009, s. 1–24

Fortlöpande ändringar och korrigeringar av förordning (EG) nr 661/2009 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Föreskrifter nr 16 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av I. Säkerhetsbälten, fasthållningsanordningar, fasthållningsanordningar för barn och Isofix-fasthållningsanordningar för barn för passagerare i motorfordon – II. Fordon utrustade med säkerhetsbälten, bältespåminnare, fasthållningsanordningar, fasthållningsanordningar för barn och Isofix-fasthållningsanordningar för barn (EUT L 233, 9.9.2011, s. 1–94)

Föreskrift nr 44 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fasthållningsanordningar för barnpassagerare i motorfordon (”fasthållningsanordningar för barn”) (EUT L 330, 16.12.2005, s. 56–157)

Föreskrifter nr 129 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av förbättrade fasthållningsanordningar för barn i motorfordon (EUT L 97, 29.3.2014, s. 21–128)

Senast ändrat 20.10.2015