Offentlig-privat partnerskap för innovativa läkemedel

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 557/2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs den andra fasen av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI) för perioden 2014–2020.

Målet med IMI 2 är att ta fram nya vacciner, läkemedel och behandlingar. Detta görs genom gemensamma forskningsprojekt, där man tar sig an Europas utmaningar i hälsofrågor och ser till att Europas läkemedelsindustri behåller sin konkurrenskraft.

VIKTIGA PUNKTER

Mål

Strategisk forskningsagenda

IMI 2 är inriktat på följande fyra forskningsområden:

De prioriterade hälsofrågor som ska tas upp av IMI innefattar

Styrelse

Budget

EU:s bidrag till IMI 2 är upp till 1,638 miljarder euro för perioden fram till 2024. Läkemedelsindustrin bidrar med 1,425 miljarder euro (in natura-bidrag). Ytterligare finansiering kommer från andra biovetenskapliga industrier eller organisationer som beslutar sig för att bidra till IMI 2 som medlemmar eller associerade partner i enskilda projekt. Genom det gemensamma företaget vill man också utveckla synergier med de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har tillämpats sedan den 27 juni 2014.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Biomarkörer: biologiska indikatorer som används för att identifiera personer med benägenhet för vissa sjukdomar.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EU) nr 557/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 54).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerad förordning (EU) nr 622/2014 av den 14 februari 2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)” vad gäller det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (EUT L 174, 13.6.2014, s. 7).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)” och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)” och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1291/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 21.08.2018