Linbaneanläggningar för passagerare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/424 – linbaneanläggningar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 21 april 2018, förutom vissa artiklar som huvudsakligen rör anmälande myndigheter och anmälningsförfarande. Dessa har gällt från och med den 21 oktober 2016.

BAKGRUND

* VIKTIGA BEGREPP

Linbaneanläggning: hela det på platsen uppförda systemet, inklusive infrastruktur och delsystem, för transport av personer med hjälp av linor.

Delsystem: ett system eller en kombination av system som är avsett att monteras i linbaneanläggningar, såsom anordningar för spänning av linorna, medbringare och elektrotekniska anordningar.

Säkerhetskomponent: utrustningskomponent eller varje anordning som är avsedd att monteras i ett delsystem eller en anläggning för att säkerställa säkerheten.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 1–50).

Senast ändrat 13.12.2016