Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/93/EU – bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att förbättra skyddet för barn mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering. Det innehåller därför krav på att EU-länderna

VIKTIGA PUNKTER

För att det ska bli lättare att lagföra gärningsmän innehåller direktivet bestämmelser om följande:

För att skydda barn som är brottsoffer inför direktivet bestämmelser om

För att förebygga brott innehåller direktivet följande krav:

Uppföljning

Under 2016 offentliggjorde Europeiska kommissionen två rapporter. Den första rapporten behandlade direktivet som helhet, medan den andra rapporten särskilt behandlade de åtgärder som infördes rörande webbplatser som innehåller eller sprider barnpornografi (artikel 25).

Global Alliance against Child Sexual Abuse Online

Skilt från detta skapade EU och USA ett närbesläktat gemensamt initiativ, som ledde till att 54 länder från hela världen år 2012 skrev under för en global allians mot sexuella övergrepp mot barn på nätet, Global Alliance against Child Sexual Abuse Online. Länderna åtog sig att uppfylla viktiga politiska mål som ska leda till att

Den globala alliansen gick samman med Storbritanniens initiativ WeProtect och skapade WeProtect Global Alliance för att sätta stopp för sexuell exploatering av barn på nätet. Alliansen samlar över 80 regeringar, 20 globala teknikföretag och 24 ledande internationella och icke-statliga organisationer som arbetar för att skydda barn från sexuell exploatering på nätet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 17 december 2011 och trädde i kraft i EU-länderna senast den 18 december 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1).

Rättelse.

Fortlöpande ändringar av direktiv 2011/93/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (COM(2016) 871 final, 16.12.2016).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 25 i direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (COM(2016) 872 final, 16.12.2016).

Senast ändrat 28.03.2018