Främjande av videokonferenser mellan EU-länder på juridikområdet

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets rekommendationer – bästa praxis när det gäller gränsöverskridande videokonferenser på juridikområdet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONERNA?

VIKTIGA PUNKTER

Fördelarna med videokonferenser är följande:

Möjliga förbättringar

I rekommendationerna anges emellertid flera områden där förbättringar kan ske när det gäller videokonferenser mellan myndigheter i olika EU-länder, bland annat bör man

Rekommendationer

EU-länderna uppmanas att vidta åtgärder för att

Arbetsgruppen för e-lagstiftning (e-juridik) uppmanas att

Kommissionen bör

BAKGRUND

e-juridikportalen

RÄTTSAKT

Rådets rekommendationer: Främjande av användningen och utbyte av bästa praxis när det gäller gränsöverskridande videokonferenser på juridikområdet i medlemsstaterna och på EU-nivå (EUT C 250, 31.7.2015, s. 1).

Senast ändrat 20.01.2016