Straffrättsligt förfarande – rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade för brott

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2016/800 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Huvudinslagen i direktivet är att barn har rätt att få tillgång till försvarare och rätt att biträdas av en försvarare. Biträde av en försvarare är obligatoriskt när barn förs inför domstol för beslut om häktning och när de är häktade. Ett barn som inte har biträtts av en försvarare under domstolsförhandlingarna kan inte dömas till fängelse.

EU-länderna måste också säkerställa att frihetsberövande, i synnerhet häktning, endast beslutas mot barn som en sista utväg och under en så kort period som möjligt. Barn som är häktade ska hållas åtskilda från vuxna, såvida det inte anses vara förenligt med barnets bästa att denna åtgärd inte vidtas.

Direktivet innehåller också andra skydd, såsom rätten

Domare, åklagare och andra yrkesverksamma som hanterar straffrättsliga förfaranden där barn är inblandade ska ha särskild kompetens eller tillgång till särskild utbildning.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 10 juni 2016. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 11 juni 2019.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Rättssäkerhetsgarantier: i detta fall skydd som säkerställer att barn tillhandahålls den information som behövs för att förstå hur förfarandet fungerar och sina juridiska rättigheter.

Barn: personer under 18 år.

Effektiva rättsmedel: det sätt på vilket en domstol verkställer en rättighet, ålägger en påföljd eller utfärdar ett annat rättsligt avgörande för att utdöma sin vilja.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1–20).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1–7).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1–10).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1–12).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1–11).

Senast ändrat 28.11.2016