Avtal om val av domstol mellan parter i internationella transaktioner

Företag i Europeiska unionen (EU) som är inblandade i internationella rättsliga transaktioner behöver vara säkra på att deras avtal om val av domstol respekteras och att en dom som avkunnas av den domstolen blir internationellt erkänd.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2014/887/EU av den 4 december 2014 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol.

SAMMANFATTNING

Företag i Europeiska unionen (EU) som är inblandade i internationella rättsliga transaktioner behöver vara säkra på att deras avtal om val av domstol respekteras och att en dom som avkunnas av den domstolen blir internationellt erkänd.

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN?

Konventionen styr erkännandet av och verkställigheten för domar i tvister, uppkomna genom handelstransaktioner, där parterna i transaktionerna har tilldelat den exklusiva behörigheten till en utvald domstol. Parterna i konventionen utgörs av stater både inom och utanför EU.

Konventionen om avtal om val av domstol ingicks inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt den 30 juni 2005.

VIKTIGA PUNKTER

Konventionen gäller för exklusiva avtal om val av domstol i internationella frågor på privaträttens område, men flera frågor är undantagna, såsom

Ett exklusivt avtal om val av domstol kan ingås av två eller flera parter, som anger vilka domstolar (en eller flera särskilda domstolar) i en konventionsstat som har behörighet i tvister som gäller ett visst rättsligt förhållande. Avtalet anses exklusivt om inget annat har angivits av de berörda parterna.

Den angivna domstolen är den enda domstolen med behörighet att höra tvister som omfattas av avtalet om val av domstol, såvida den inte beslutar att avtalet är ogiltigt enligt dess nationella lagstiftning. Eventuell annan domstol i en konventionsstat (ej utvald domstol) måste upphäva eller avvisa talan som väcks i strid med avtalet om val av domstol, utom

Andra konventionsstater måste erkänna och verkställa en verkställbar dom från den angivna domstolen.

När domen håller på att prövas eller perioden för prövning inte har gått ut, får verkställandet från de andra konventionsstaterna skjutas upp. I konventionen beskrivs också ett antal andra situationer där erkännande och verkställighet kan vägras. Samtidigt förtecknas i texten också de dokument som krävs för att begära erkännande och verkställighet.

Konventionen ger avtalsparterna möjlighet att utesluta vissa frågor från konventionen. När EU formellt gav sitt medgivande, gjorde man en deklaration om att EU inte kommer att tillämpa konventionen på vissa försäkringsfrågor.

Konventionen undertecknades av EU 2009 och ratificerades den 11 juni 2015. Alla EU-länderna (utom Danmark) är följaktligen bundna till konventionen.

EU:s interna regler för erkännande och verkställighet av domar i frågor på privaträttens omdöme omformades i förordning (EU) nr 1215/2012 (Bryssel I) för att säkerställa samstämmighet med konventionen.

Mer information finns här:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets beslut nr 2014/887/EU

4.12.2014

-

EUT L 353, 10.12.2014, s. 5-8

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 20.12.2012, s. 1-32).

Senast ändrat 13.05.2015