Invandring - EU:s insatser

Europeisk migrationsagenda - COM(2015) 240 final

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk migrationsagenda (COM(2015) 240 final, 13.5.2015)

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet läggs ett antal konkreta initiativ fram som ska underlätta hanteringen av invandring genom att man ska säkerställa att alla EU-länder tar emot en rättvis andel invandrare och asylsökande.

Genom att man tar itu med både de externa och de interna delarna av EU:s migrationspolitik ska EU:s samarbete med länder utanför EU förbättras.

VIKTIGA PUNKTER

Kortsiktiga prioriteringar

Följande är omedelbara åtgärder för att förhindra ytterligare förluster av människoliv i Medelhavsområdet:

Utökade sök- och räddningsinsatserna i Medelhavsområdet.

Insatser mot kriminella nätverk för människosmuggling som utnyttjar utsatta migranter.

Objektiva kriterier för omplacering och vidarebosättning för invandrare i medlemsländerna.

Nära samarbete med länder i Afrika så att invandringsflödet kan minskas.

Hjälp åt de EU-länder som tar emot de nyanlända personerna.

Prioriteringar på medellång och lång sikt

Bättre förvaltning av alla aspekter av EU:s migrationspolitik

Minska incitamenten för olaglig invandring genom att

arbeta med partnerländer för att ta itu med grundorsakerna som gör att människor försöker komma till Europa,

spränga nätverk för människosmuggling och människohandel,

förbättra EU:s politik om att återsända olagliga migranter till deras hemland.

Förbättra gränsförvaltningengenom att

inrätta förfaranden för effektivare förvaltning av EU:s alla externa gränser,

använda teknik på ett bättre sätt,

ge stöd vid befintliga gränskontroller.

Förbättra EU:s asylpolitik genom att

utveckla ett tydligt system för mottagande av asylsökande som ska fördela ansvaret för mottagandet mellan alla EU-länder på ett rättvisare sätt.

Utveckla en ny politik för reguljär migration genom att

fokusera på att locka till sig människor som har de färdigheter som EU behöver i en tid då dess egen yrkesverksamma befolkning minskar.

Mer information

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Europeiska säkerhetsagendan (COM(2015) 185 final, 28.4.2015)

Senast ändrat 26.08.2015