Kontroll av EU:s yttre sjögränser och räddande av invandrares liv vid operationer till havs

I denna förordning fastställs reglerna för bevakning av Europeiska unionens sjögränser, hejdandet av fartyg som misstänks frakta illegala invandrare och räddandet av dem som är i fara till havs vid gränsbevakningspatrullering samordnad av Frontex.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.

SAMMANFATTNING

Målet för Europeiska unionens politik för de yttre sjögränserna är att säkerställa en effektiv bevakning av passagen av yttre gränser för att motverka illegal invandring och gränsöverskridande brott. Samtidigt ska den värna om och rädda liv till havs.

I detta syfte ska man genom havspatrullering under ledning av Frontex (Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser) göra följande:

HEJDANDE AV FARTYG

Olika regler gäller vid upptäckt av fartyg med illegala invandrare ombord beroende på var fartygen hejdas (på territorialvatten, i angränsande zoner eller på internationellt vatten). EU-länderna får ta fartyget i besittning, gripa personerna som är ombord och föra fartyget till ett kustland, till EU-värdlandet eller till ett icke-EU-land om detta inte försätter dem i fara.

Det finns andra regler för söknings- och räddningssituationer för att hjälpa personer i sjönöd och landsätta de personer som räddas.

Under en operation till havs måste hjälp ges oberoende av nationalitet eller status för de personer som ska få hjälp och i enlighet med relevant folkrättslig lagstiftning.

OPERATIV PLAN FÖR FRONTEX

Gränsbevakningspatrulleringen utförs av EU-länder med operativt stöd av Frontex. Byrån är ansvarig för

I detta syfte utarbetas en operativ plan med särskild information om omständigheterna kring den planerade havspatrulleringen. I synnerhet måste de operativa planerna säkerställa att barn och sårbara personer får lämplig hjälp.

Solidaritetsmekanismer

EU-länder som är utsatta för starkt migrationstryck kan begära särskilt stöd från Europeiska stödkontoret för asylfrågor och insatser av europeiska gränsbevakningsgrupper vid en eventuell nödsituation.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 656/2014

17.7.2014

-

EUT L 189, 27.6.2014

Senast ändrat 28.09.2014