Asyl-, migrations- och integrationsfonden

I denna förordning fastställs asyl-, migrations- och integrationsfonden. Denna fond syftar till att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar och förbättra genomförandet och utvecklingen av EU:s gemensamma invandrings- och asylpolitik.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG.

SAMMANFATTNING

Asyl-, migrations- och integrationsfonden har främst fyra mål, nämligen att

Alla EU-länder (undantaget Danmark som inte deltar i denna fond) förbereder nationella program i vilka de anger de åtgärder som de planerar att använda för att nå upp till målen som föreskrivs i förordningen om asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Exempel på insatser är åtgärder som kommer att stödja

Den största delen av fondens budget har tilldelats de nationella programmen, medan delar av budgeten används till åtgärder på EU-nivå (s.k. ”unionsåtgärder”), bistånd vid nödsituationer, det europeiska migrationsnätverket samt kommissionens tekniska bistånd.

Särskilda åtgärder

Utöver de belopp som tilldelas till de nationella programmen kan medlemsstater även ta emot ytterligare belopp om de genomför särskilda åtgärder. Dessa åtgärder (förtecknade i bilaga II) kräver att medlemsstaterna samarbetar med varandra och skapar ett avsevärt mervärde för EU.

Vidarebosättningsprogram för unionen

Varje medlemsstat kan också vartannat år ta emot ytterligare ett belopp som baseras på ett schablonbelopp på 6 000 euro per vidarebosatt person. Beloppet kommer att ökas till 10 000 euro för gemensamma prioriteringar (som t.ex. regionala skyddsprogram) och utsatta grupper av personer.

Budget

Finansieringsramen för genomförandet av fonden för perioden 2014-2020 har fastställts till 3,137 miljarder euro i löpande priser.

Uppgifter om genomförandet av fonden finns i förordning (EU) nr 514/2014.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 516/2014

21.5.2014

-

EUT L 150, 20.5.2014

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (EUT L 150, 20.5.2014).

Senast ändrat 03.08.2014