Eurodac: ett europeiskt system för att jämföra asylsökandes fingeravtryck

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 603/2013 om Eurodac för att jämföra asylsökandes fingeravtryck

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Eurodac-förordningen började gälla den 20 juli 2015.

BAKGRUND

Eurodac skapades från början år 2000 (rådets förordning (EG) nr 2725/2000) och den har varit i funktion sedan 2003. Europeiska kommissionen anser den vara ett mycket framgångsrikt informationstekniskt verktyg (IT-verktyg).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning) (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1–30)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om genomförandet av Eurodac-förordningen sett till skyldigheten att ta fingeravtryck (SWD(2015) 150 final, 27.5.2015)

Senast ändrat 14.01.2016