Europeisk gräns- och kustbevakning (fram till december 2020)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/1624 om den europeiska gräns- och kustbevakningen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Huvuduppgifter för den europeiska gräns- och kustbevakningen

Räddningsinsatser

I enlighet med internationella konventioner, såsom den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, är alla fartyg som deltar i insatser till sjöss som samordnas av byrån skyldiga att ge hjälp till personer i sjönöd. Byrån hjälper de deltagande länderna att utföra efterforsknings- och räddningsinsatser för att skydda och rädda liv under gränsövervakningsinsatser till sjöss.

Övervakning av migrationsflöden och riskanalys

EU:s gräns- och kustbevakningstjänstemän

Behandling av personuppgifter

Upphävande

Förordning (EU) 2016/1624 kommer att upphävas och ersättas den 31 december 2020 genom förordning (EU) 2019/1896 (se sammanfattning). Därmed inrättas en ny och förbättrad europeisk gräns- och kustbevakning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen trädde i kraft den 6 oktober 2016. Reserverna för snabba insatser och teknisk utrustning har funnits inrättade sedan december 2016.

BAKGRUND

Inrättandet av en europeisk gräns- och kustbevakning är en av de åtgärder som fastställts enligt den europeiska migrationsagendan för att stärka förvaltningen av och säkerheten vid EU:s yttre gränser.

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

Gemensamma insatser: insatser som samordnas av byrån och omfattar personal och teknisk utrustning som tillhandahålls av ett eller flera EU-länder.
Återvändandeinsatser: när byrån samordnar en insats som inbegriper teknisk och operativ förstärkning som tillhandahålls av ett eller flera EU-länder, och genom vilken personer från ett eller flera länder som är föremål för ett beslut om återvändande återbördas – antingen med tvång eller frivilligt.
Återvändandeinterventioner: när byrån tillhandahåller EU-länderna teknisk och operativ förstärkning genom att sätta in europeiska interventionsenheter för återvändande i EU-länder och samordna återvändandeinsatser.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2016/1624 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (EUT L 295, 14.11.2019, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 27.08.2020