Förenklad cirkulation för vissa offentliga handlingar inom EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/1191 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i EU

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Avskaffande av kravet på apostill

När en medborgare inför myndigheterna i ett EU-land framlägger en offentlig handling som utfärdats av myndigheterna i ett annat EU-land, får de mottagande myndigheterna på de områden som omfattas av förordningen inte kräva att handlingen har en apostillstämpel (apostillstämpeln är utformad för att bevisa äktheten för en offentlig handling som utfärdats i ett annat land).

Bestyrkta kopior

Översättningar

Det EU-land där den offentliga handlingen framläggs får inte kräva en översättning om den offentliga handlingen är på något av EU-landets officiella språk eller på ett icke-officiellt språk som EU-landet kan acceptera.

Dessutom får inte översättning krävas när den offentliga handlingen åtföljs av ett flerspråkigt standardformulär. Detta är förutsatt att myndigheten som den offentliga handlingen framläggs för anser att den information som ingår i formuläret är tillräcklig för att handlägga handlingen.

Flerspråkiga standardformulär

Bedrägliga handlingar

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 16 februari 2019 med undantag för

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT L 200, 26.7.2016, s. 1–136).

Senast ändrat 12.01.2017