Straffrättsliga påföljder för valutaförfalskning

Enligt Europeiska centralbanken har förfalskning orsakat ekonomiska skador på minst 500 miljoner euro i EU:s ekonomi, sedan valutan infördes 2002. En ny lag har antagits för att skydda euron och andra valutor mot förfalskning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU av den 15 maj 2014 om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av rådets rambeslut 2000/383/RIF.

SAMMANFATTNING

I EU:s nya direktiv fastställs minimiregler om definitioner på straffbara gärningar och påföljder inom området valutaförfalskning. Genom direktivet införs gemensamma regler för att bekämpa förfalskning, förbättra utredningen av det och säkerställa ett bättre samarbete mellan EU-länderna för att bekämpa förfalskning.

Straffbara gärningar

EU-länderna måste införa åtgärder för att säkerställa att allt uppsåtligen bedrägligt framställande, mottagande, anskaffande eller innehav av instrument, föremål, datorprogram samt säkerhetsdetaljer (t.ex. hologram eller vattenmärken) är straffbart.

Uppsåtliga gärningar ska också vara straffbara när det gäller outgivna sedlar och mynt som är avsedda att sättas i omlopp som lagligt betalningsmedel, och även anstiftan, medhjälp och försök ska vara straffbara förfalskningsgärningar.

Påföljder för privatpersoner (fysiska personer)

De påföljder som införs måste vara effektiva, proportionella och avskräckande samt innefatta fängelsestraff. Med ett maximistraff om minst fem eller åtta års fängelse (beroende på fall) måste som minst tillämpas på de mest allvarliga formerna av straffbara förfalskningsgärningar.

Även om uppsåtlig spridning av förfalskadvaluta som har mottagits i god tro kan bli föremål för straffrättsliga påföljder såsom böter, bör åtgärder vidtas för fängelsestraff som maximal påföljd i EU-ländernas nationella lagar.

Juridiska personers ansvar och sanktioner för dem

EU-länderna måste se till att juridiska personer (t.ex. företag och föreningar) kan hållas ansvariga som alternativ till privatpersoner (fysiska personer). De måste även tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner på juridiska personer. Omfattningen av sanktionerna ska definieras till att innefatta fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd, tillfälligt eller permanent näringsförbud och rättslig övervakning.

Analys och spårning av förfalskade eurosedlar och mynt

EU-länderna måste se till att deras nationella analyscentrum och nationella centrum för myntanalys kan testa förfalskningar av euro och är tillgängliga vid pågående rättsliga förfaranden i syfte att spåra vidare förfalskningar.

Tillämpning

Irland har valt att följa detta direktiv. Danmark och Storbritannien (1) är emellertid inte bundna av det.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2014/62/EU

22.5.2014

23.5.2016

EUT L 151, 21.5.2014

Senast ändrat 10.08.2014(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).