Att skydda den biologiska mångfalden mot invasiva främmande arter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I den fastställs reglerna för att förebygga och hantera introduktion och spridning av invasiva främmande arter* inom EU.

Den här lagen ska göra det lättare att minimera och mildra invasiva främmande arters negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem i EU samt på människors hälsa och på ekonomin.

VIKTIGA PUNKTER

Förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Tillstånd

EU-länderna får utfärda tillstånd för forskning, bevarande på annan plats och medicinsk användning av invasiva främmande arter som enligt förteckningen är av unionsbetydelse. För eventuell annan användning måste EU-länder som vill utfärda ett tillstånd först få godkännande från kommissionen.

Den invasiva främmande arten som det handlar om ska hållas och hanteras i sluten förvaring och transporteras på ett sätt som garanterar att den inte slipper ut.

Nationella handlingsplaner

Inom tre år från det att arterna förts upp på förteckningen måste EU-länderna upprätta och genomföra handlingsplaner för att hantera prioriterade spridningsvägar. Detta för att förebygga oavsiktlig introduktion och spridning av invasiva främmande arter av unionsbetydelse på dess territorium.

Invasiva främmande arter av regional betydelse samt inhemska invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter kan härstamma från en EU-region och skapa problem i en annan. Kommissionen spelar en roll i detta genom att säkerställa att de berörda EU-länderna samarbetar för att lösa problemet.

Övervakningssystem

Inom 18 månader från det att förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse antagits, ska EU-länderna upprätta övervakningssystem för att samla in och registrera uppgifter om förekomsten av invasiva främmande arter i miljön.

Tidig upptäckt och snabb utrotning av nyetablerade invasiva främmande arter

Alla nya observationer (första observationen eller första observationen efter utrotning) av en invasiv främmande art från förteckningen i ett EU-land eller inom en del av dess territorium medför en skyldighet till snabb utrotning. Utrotning kan åstadkommas med hjälp av dödliga eller icke-dödliga metoder.

Hantering av invasiva främmande arter som har stor spridning

Inom 18 månader från det att en art förts upp på förteckningen, ska EU-länderna inrätta hanteringsåtgärder för invasiva främmande arter som redan har stor spridning på deras territorium för att minimera de negativa effekterna.

Dessa metoder kan vara dödliga eller icke-dödliga och ska vara proportionella i förhållande till miljöpåverkan och lämpliga i förhållande till EU-ländernas särskilda omständigheter.

Återhämtning av skadade ekosystem

EU-länderna ska vidta åtgärder för att underlätta återhämtningen av ett ekosystem som har försämrats, skadats eller förstörts av en invasiv främmande art av unionsbetydelse.

Övergångsåtgärder

Personer får behålla sina husdjur under förutsättning att

Under det första året efter att en art har förts upp på förteckningen, får företag och andra kommersiella aktörer fortsätta att sälja arten tills de har gjort sig av med sitt lager. Men under det andra året efter att den förts upp på förteckningen, får en art säljas eller överföras till en anläggning som har tillstånd eller avlivas på ett humant sätt. Dessa överföringar tillåts på villkor att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att arterna inte kan slippa ut eller föröka sig.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Det har gällt sedan den 1 januari 2015.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Invasiva främmande arter: växter eller djur som har transporterats utanför sitt naturliga ekologiska område av människor (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) till en ny miljö. Även om många av dessa arter inte överlever så gör vissa det, och de orsakar betydande ekologisk och ekonomisk skada på grund av sin invasiva karaktär.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (EUT L 182, 13.7.2017, s. 37).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG4 (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (EUT L 189, 14.7.2016, s. 4).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2016/1141 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/145 av den 4 februari 2016 om antagande av formatet på den handling som utgör ett bevis för det tillstånd som utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter för att ge verksamheter möjlighet att utöva viss verksamhet avseende invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 (EUT L 30, 5.2.2016, s. 1).

Senast ändrat 11.10.2017