Radioaktiva ämnen i dricksvatten avsett som livsmedel: skydd av allmänhetens hälsa

I direktivet fastställs flera krav för att skydda allmänhetens hälsa från potentiellt skadliga, radioaktiva ämnen som kan finnas i dricksvatten.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2013/51/Euratom av den 22 oktober 2013 om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten.

SAMMANFATTNING

Vanligt dricksvatten är ett av de sätt på vilket radioaktiva ämnen kan komma in i människokroppen. Detta kan skada vitala organ. För att minimera risken så långt som möjligt fastställs i lagstiftningen parametervärden för ämnen som radon och tritium. Nationella myndigheter måste övervaka dessa och även regelbundet utföra provtagning på dricksvattnet. Hur ofta provtagning bör ske beror på volymen.

Lagstiftningen omfattar allt vatten för mänskligt bruk. Detta inkluderar allt vatten, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning som är avsett för dryck, för matlagning, för beredning av livsmedel eller för andra hushållsändamål, oberoende av dess ursprung och oavsett om det tillhandahålls genom ett distributionsnät, en tankbil, i flaskor eller i behållare.

Det omfattar även vatten som används i ett företag för tillverkning, bearbetning, konservering eller saluföring av varor eller ämnen som är avsedda som livsmedel, om inte de behöriga nationella myndigheterna gör den bedömningen att vattnets kvalitet inte kan påverka de färdiga livsmedlens hälsosamhet.

Lagstiftningen gäller inte naturligt mineralvatten eller vatten som kan anses vara läkemedel. Dessa regleras i en separat EU-lagstiftning. Nationella myndigheter får göra undantag för dricksvatten från en enskild vattentäkt som tillhandahåller mindre än 10 m3 per dag i genomsnitt, eller försörjer mindre än 50 personer, om inte vattnet tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Den berörda allmänheten måste omedelbart ges lämpliga råd om möjliga risker och andra eventuella ytterligare försiktighetsåtgärder som kan komma att behövas, om det är uppenbart att vattnets kvalitet utgör en potentiell fara för människors hälsa. Åtgärder bör snabbt vidtas för att vattnet ska nå upp till den nödvändiga kvalitetsnivån.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2013/51/Euratom

27.11.2013

28.11.2015

EUT L 296, 7.11.2013

Senast ändrat den 22.04.2014