Luftföroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler för att kontrollera utsläpp i luften av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och stoft (partiklar) från medelstora förbränningsanläggningar*, samt regler för att övervaka utsläpp av kolmonoxid (CO) från dessa anläggningar.

Syftet är att minska potentiella skador på människors hälsa och miljön.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 18 december 2015. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 19 december 2017.

BAKGRUND

Lagstiftningen fyller lagstiftningsluckan mellan stora förbränningsanläggningar (över 50 megawatt), som omfattas av industriutsläppsdirektivet, och mindre anläggningar såsom värmare och pannor, som faller under ekodesigndirektivet.

Medelstora förbränningsanläggningar har ett stort antal användningsområden (elproduktion, uppvärmning och kyla inomhus/i bostäder, värme-/ångproduktion till industriella processer osv.).

VIKTIGT BEGREPP

* Medelstor förbränningsanläggning: en anläggning som bränner bränsle och använder den värme som bildas, med en installerad tillförd effekt som motsvarar minst 1 MW och högst 50 MW, oavsett vilket bränsle den använder.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (EUT L 313, 28.11.2015, s. 1–19)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17–119)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2010/75/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 14.03.2016